En revisor ska inte ha något direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. Det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Det står i revisorslagen.

Kan då en auktoriserad eller godkänd revisor revidera en bostadsrättsförening där han/hon själv är medlem? Där har varje medlem ett direkt ekonomiskt intresse av verksamheten. Medlemmen är med och äger föreningen. Det är ekonomiskt intressant med låga månadsavgifter och höga marknadspriser på lägenheterna. Båda faktorerna påverkas av hur föreningen sköts.

Men svaret är i princip: ja – en revisor som står under Revisorsnämndens tillsyn får faktiskt vara revisor hemma i sin egen ägandes bostadsrättsförening utan att riskera disciplinära åtgärder.

Som lekmannarevisor

Det finns ett positivt förhandsbesked från Revisorsnämnden i detta avseende. Men det måste av alla omständigheter tydligt framgå att den auktoriserade eller godkända revisorn valts som en vanlig lekmannarevisor i föreningen och endast arbetar och uppträder som en sådan revisor.

– Förhandsbeskedet är från 1997 men den nya revisorslagens formuleringar angående revisorns opartiskhet och självständighet medför knappast någon ny tolkning, säger Christer Lefrell, kanslichef på Revisorsnämnden.

I vissa bostadsrättsföreningars stadgar står det att det ska finnas en auktoriserad revisor i föreningen. Med det avses en professionellt arbetande auktoriserad revisor. En auktoriserad revisor som är medlem i föreningen får inte ta det uppdraget.

Får också sitta i styrelsen

Det går också bra för en kvalificerad revisor att vara styrelseledamot i sin egen bostadsrättsförening. På den punkten finns två positiva förhandsbesked från Revisorsnämnden.

Det kan noteras att FARs regelkommitté för sex år sedan fick en förfrågan från en auktoriserad revisor som undrade om han fick revidera sin egen förening. Kommittén kom då fram till att detta inte var förenligt med god revisorssed.

Inge Wennberg