Balans nr 6–7 2002

Revisor i bostadsrättsförening: Kvalificerad revisor i sin egen förening?

En revisor ska inte ha något direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. Det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Det står i revisorslagen.

Kan då en auktoriserad eller godkänd revisor revidera en bostadsrättsförening där han/hon själv är medlem? Där har varje medlem ett direkt ekonomiskt intresse av verksamheten. Medlemmen är med och äger föreningen. Det är ekonomiskt intressant med låga månadsavgifter och höga marknadspriser på lägenheterna. Båda faktorerna påverkas av hur föreningen sköts.

Men svaret är i princip: ja – en revisor som står under Revisorsnämndens tillsyn får faktiskt vara revisor hemma i sin egen ägandes bostadsrättsförening utan att riskera disciplinära åtgärder.

Som lekmannarevisor

Det finns ett positivt förhandsbesked från Revisorsnämnden i detta avseende. Men det måste av alla omständigheter tydligt framgå att den auktoriserade eller godkända revisorn valts som en vanlig lekmannarevisor i föreningen och endast arbetar och uppträder som en sådan revisor.

– Förhandsbeskedet är från 1997 men den nya revisorslagens formuleringar angående revisorns opartiskhet och självständighet medför knappast någon ny tolkning, säger Christer Lefrell, kanslichef på Revisorsnämnden.

I vissa bostadsrättsföreningars stadgar står det att det ska finnas en auktoriserad revisor i föreningen. Med det avses en professionellt arbetande auktoriserad revisor. En auktoriserad revisor som är medlem i föreningen får inte ta det uppdraget.

Får också sitta i styrelsen

Det går också bra för en kvalificerad revisor att vara styrelseledamot i sin egen bostadsrättsförening. På den punkten finns två positiva förhandsbesked från Revisorsnämnden.

Det kan noteras att FARs regelkommitté för sex år sedan fick en förfrågan från en auktoriserad revisor som undrade om han fick revidera sin egen förening. Kommittén kom då fram till att detta inte var förenligt med god revisorssed.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...