Balans nr 6–7 2002

IASBs aprilmöte

Förord till International Financial Reporting Standards

Styrelsen har fattat följande beslut:

  • att behålla skillnaden mellan fetstilta paragrafer i rekommendationerna och paragrafer med vanlig stil samtidigt som man markerar att även om det finns en skillnad i stilsort så har alla paragrafer samma vikt

  • att ta bort det undantag för tillämpning av en viss rekommendation som finns för oväsentliga poster

  • att klargöra att en ny rekommendation inte ersätter en gammal rekommendation innan den nya trätt i kraft.

Koncernredovisning

Den nya rekommendation som ska ersätta IAS 22 föreslås inte kräva retroaktiv tillämpning. Som tidigare rapporterats i Balans innebär detta att svenska företag kan redovisa sammanslagningar enligt poolningsmetoden fram till 2005 och att företag måste fortsätta att göra avskrivningar på goodwill fram till detta år.

Eventuell negativ goodwill som kvarstår 2005 skall elimineras mot fria vinstmedel. För företag som tillämpar IAS skall den nya rekommendationen om koncernredovisning tillämpas så snart den antagits vilket väntas ske i början av 2003.

Performance reporting

Styrelsen diskuterade också ett förslag till ändrad utformning av resultaträkningen. Detta är ett projekt som drivs i samarbete med den brittiska ASB och i diskussionen deltog representanter från ASB. Bland besluten kan nämnas att det råder enighet om att i framtiden ha endast en resultaträkning där slutraden (som alltså motsvaras av det som kallas för comprehensive income) skall inkludera också poster som för närvarande redovisas direkt mot eget kapital. Vidare att syftet skall vara att resultaträkningen skall ge information som underlättar för användare att göra bedömningar av förändringar i värdet på olika poster i de finansiella rapporterna (vilket skall läsas som en omskrivning för en ökad användning av verkliga värden).

När det gäller utformningen är ett förslag att den framtida resultaträkningen skall skilja mellan poster som hör till rörelsen och poster som hänger ihop med finansiering. Till de förra hör de normala rörelseintäkterna och -kostnaderna inklusive avskrivningar och finansiella intäkter. Vidare skall en uppdelning göras mellan poster som hör till den innevarande perioden och sådana som kan uppfattas som korrigeringar hänförliga till framtida betalningar. Den senare kategorin innebär något helt nytt. Exempel på poster som kan falla inom denna är realiserade och orealiserade värdeförändringar på tillgångar som värderas till verkligt värde, nedskrivningar och värdeförändringar på skulder i samband med ränteförändringar.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...