I den svenska valdebatten kom frågan om ett svenskt deltagande i EMU helt i skymundan. Med jämna mellanrum togs frågan upp, men den tilltänkta debatten kom aldrig igång.

Göran Persson har hela tiden vidhållit att frågan om vi ska byta ut vår krona mot euron ska diskuteras efter valet. Då ska också ett beslut fattas om datum för en folkomröstning. Flera intressenter vill fastställa ett datum så snart som möjligt. Det skulle lugna den så kallade marknaden som då har större möjlighet att förutspå det framtida ekonomiska läget. Marknaden ser positivt på en folkomröstning då den anser att ett ”ja” skulle ge en positiv knuff åt den svenska ekonomin. Redan idag förutsätter dock marknaden att Sverige kommer att gå med i EMU inom de närmaste åren. Det har bl.a. bidragit till lägre marknadsräntor och en starkare krona, än vad som annars skulle vara fallet. Ett nej i folkomröstningen skulle dock innebära stor osäkerhet med en försvagad krona som följd. En företrädare för SEB indikerade att ett nej t.o.m. skulle kunna ifrågasätta det svenska medlemskapet i EU. Sverige har inget formellt undantag till EMU och då valutasamarbetet utgör en så central del av EU-samarbetet kan vårt EU-medlemskap komma att påverkas.

Vid socialdemokraternas partikongress i mars 2 000 röstade en majoritet för ett deltagande i EMU. Tre villkor måste dock först vara uppfyllda. Lönebildningen måste fungera, den svenska konjunkturen måste vara i fas med den europeiska och Sverige måste kunna föra en självständig konjunkturpolitik. I slutet av augusti bekräftade Göran Persson att dessa tre villkor nu är uppfyllda. Hans uttalande hade dock ingen effekt på ekonomin, då marknaden redan förutsatt detta faktum.

Under sommaren har flera opinionsmätningar pekat på att en majoritet av svenska folket är för EMU. I en undersökning som Danske Bank gjorde i augusti säger sammanlagt 58 % av de tillfrågade ja till EMU, 39 % säger nej och 3 % vet ej. Det är framför allt under sommarens utlandsresor som svenskarna har fått upp ögonen för euron. Om Sverige inför euron skulle vi inte behöva växla reskassan till euro och dessutom skulle vi slippa tänka på den rörliga växelkursen mellan kronan och euron.

Svenska företag och andra intressenter får finna sig i att vänta på ett besked om datum för en folkomröstning. Företagen bör dock fortsätta att hålla sig à jour med effekterna av EMU. Trots att Sverige inte är med i valutasamarbetet påverkas vi på många sätt. Oavsett om det blir en folkomröstning nästa vår eller höst räknar man med att Sverige blir medlem i EMU år 2005, förutsatt att det blir ett ja i folkomröstningen. Det är många ”om”, men svenska företag har mycket att vinna på att redan nu förbereda sig för ett svenskt medlemskap.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.