Balans nr 8–9 2002

Revisionsnyheter: IAASB – Ny standard för revision av verkligt värde

Den internationella revisionskommittén IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) publicerade i början av augusti 2002 en ny standard för revisionen av poster upptagna till verkligt värde (ISA 545 ”Auditing Fair Value Measurements and Disclosures”, jfr Balans nr 11/2001).

Standarden behandlar revisorns överväganden och granskning när det gäller värderingen, mätningen och presentationen av samt upplysningen om tillgångar, skulder och delar av eget kapital som redovisas till verkligt värde i en årsredovisning.

Pågående projekt

Bland IAASB:s pågående projekt kan följande nämnas.

Kvalitetskontroll (Quality Control for Audit Work)

Den nuvarande standarden ISA 220 omarbetas och kommer att delas upp i två standarder, en för kvalitetskontrollen i revisionsföretaget som sådant och en för kvalitetskontrollen i det enskilda uppdraget. Det är f.n. oklart när remissförfarandet inleds.

Revisionsriskmodell (Audit Risk Model)

IAASB arbetar med tre nya standarder som tar ett nytt och samlat grepp på revisionsrisken. En standard behandlar att inhämta förståelse av företaget och dess verksamhet samt att bedöma risken för väsentliga felaktigheter medan de två andra tar upp revisorns åtgärder med anledning av de risker som identifierats respektive att skaffa revisionsbevis. IAASB kommer särskilt att uppmärksamma standardernas tillämpning vid revisionen av små företag. Utkast för remissbehandling beräknas bli publicerade efter IAASB:s sammanträde i slutet av september 2002. De nya standarderna kommer att ersätta nuvarande ISA 310, 400 och 500 samt innebära större ändringar i ISA 300, 402, 520, 530 och 540 och mindre ändringar i ISA 301, 505, 550, 560, 570 och 610.

Bestyrkande med medelhög säkerhet (Moderate Assurance)

Kommittén arbetar också med att infoga ett avsnitt i nuvarande ISAE 100 ”Assurance Engagements” alternativt ge ut en separat standard som behandlar bestyrkande med medelhög säkerhet. Arbetet är komplicerat och kommittén diskuterar bl.a. hur slutsatsen i ett bestyrkande med medelhög säkerhet skall uttryckas i en rapport från revisorn. Ett utkast för remissbehandling beräknas bli offentliggjort i december 2002.

Läs mer om IAASB:s arbete på <http://www.iaasb.org>

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson