Balans nr 8–9 2002

Revisionsnyheter: IAASB – Ny standard för revision av verkligt värde

Den internationella revisionskommittén IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) publicerade i början av augusti 2002 en ny standard för revisionen av poster upptagna till verkligt värde (ISA 545 ”Auditing Fair Value Measurements and Disclosures”, jfr Balans nr 11/2001).

Standarden behandlar revisorns överväganden och granskning när det gäller värderingen, mätningen och presentationen av samt upplysningen om tillgångar, skulder och delar av eget kapital som redovisas till verkligt värde i en årsredovisning.

Pågående projekt

Bland IAASB:s pågående projekt kan följande nämnas.

Kvalitetskontroll (Quality Control for Audit Work)

Den nuvarande standarden ISA 220 omarbetas och kommer att delas upp i två standarder, en för kvalitetskontrollen i revisionsföretaget som sådant och en för kvalitetskontrollen i det enskilda uppdraget. Det är f.n. oklart när remissförfarandet inleds.

Revisionsriskmodell (Audit Risk Model)

IAASB arbetar med tre nya standarder som tar ett nytt och samlat grepp på revisionsrisken. En standard behandlar att inhämta förståelse av företaget och dess verksamhet samt att bedöma risken för väsentliga felaktigheter medan de två andra tar upp revisorns åtgärder med anledning av de risker som identifierats respektive att skaffa revisionsbevis. IAASB kommer särskilt att uppmärksamma standardernas tillämpning vid revisionen av små företag. Utkast för remissbehandling beräknas bli publicerade efter IAASB:s sammanträde i slutet av september 2002. De nya standarderna kommer att ersätta nuvarande ISA 310, 400 och 500 samt innebära större ändringar i ISA 300, 402, 520, 530 och 540 och mindre ändringar i ISA 301, 505, 550, 560, 570 och 610.

Bestyrkande med medelhög säkerhet (Moderate Assurance)

Kommittén arbetar också med att infoga ett avsnitt i nuvarande ISAE 100 ”Assurance Engagements” alternativt ge ut en separat standard som behandlar bestyrkande med medelhög säkerhet. Arbetet är komplicerat och kommittén diskuterar bl.a. hur slutsatsen i ett bestyrkande med medelhög säkerhet skall uttryckas i en rapport från revisorn. Ett utkast för remissbehandling beräknas bli offentliggjort i december 2002.

Läs mer om IAASB:s arbete på <http://www.iaasb.org>

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...