FASB har publicerat ett förslag till skärpning av reglerna för hur SPE (Special Purpose Entities) eller så kallade specialföretag skall redovisas. Förslaget är en av FASB:s första konkreta åtgärder efter Enron-skandalen. Förslaget syftar till att tillgångar och resultat i ett SPE skall omfattas av ett moderbolags (sponsors) koncernredovisning i fler fall än tidigare. En åtgärd för att åstadkomma detta är att kräva att det egna kapitalet uppgår till minst 10 procent av de totala tillgångarna i ett SPE. (Hittills har gränsen varit 3 procent.) Om det egna kapitalet understiger 10 procent är presumptionen att kapitalet är för lågt för att verksamheten skall anses bedriven i ett självständigt företag. Det man då förväntas göra är att bedöma de omständigheter som mer indirekt talar för att det finns ett företag som i första hand har rätt att dra fördel av verksamheten i ett SPE och som följaktligen skall räknas som moderbolag. Avgörande för bedömningen är utformningen av låneavtal och management avtal, förekomsten av optioner och garantier etc. det vill säga alla villkor och avtal som reglerar hur verksamheten i SPE styrs och vem som kan dra fördel av den.

FASB:s utkast kan uppfattas som ett närmande till ett uttalande från SIC – det vill säga IASBs Standing Interpretation Committee, nämligen SIC 12 som behandlar just SPE. Syftet är likartat; det är inte bara den formella röstandelen som är avgörande för om ett moder- dotterföretagsförhållande föreligger. SIC 12 använder ordet ”autopilot” för att beteckna en verksamhet som uppenbarligen bedrivs för någon annans räkning och vars möjligheter att fatta självständiga beslut är kraftigt inskränkta. Det är självklart att när FASB utformat sitt utkast, de har studerat SIC-uttalandet. Det känns som en besvikelse att detta inte kommer till uttryck i bakgrundsbeskrivningen. Jag kan inte se att FASB någonstans i sitt utkast hänvisar till SIC eller IASB eller varför den väsentligt kortare skrivningen i SIC 12 inte skulle duga också för att lösa den amerikanska problematiken.

Redaktör: Rolf Rundfelt