Innehåll

Balans nr 1 2003

Årsredovisningslagens krav på upplysning om företagens miljöpåverkan

6 kap. 1 § 3 st Årsredovisningslagen

9 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808)

BFN U98:2 Bokföringsnämndens uttalande: Miljöinformation i förvaltningsberättelsen

FAR Uttalande från revisionskommittén: Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen

Enligt 6 kap. 1 § 3 st ÅRL ska bolag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i förvaltningsberättelsen.

Vägledning vid lagstadgad revision av dessa bolag finns i ett uttalande från FARs revisionskommitté. Miljöinformationen omfattas av samma regler på fullständighet, riktighet och verifierbarhet som övrig information.

Det är god revisionssed att anmärka i revisionsberättelsen på om företag, som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, i förvaltningsberättelsen inte lämnar de upplysningar om denna verksamhet som krävs enligt 6 kap. 1 § 3 st ÅRL och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i revisionsberättelsen.

Kravet på upplysningar i förvaltningsberättelsen påverkas inte av att den redovisningsskyldige lämnar information om verksamhetens miljöpåverkan också på annat sätt, t.ex. i en miljörapport enligt miljöbalken, i en separat miljöredovisning eller i fristående bilagor till en tryckt årsredovisning som faller utanför den formella årsredovisningen.

Av bokföringsnämndens uttalande om miljöinformation i förvaltningsberättelsen (BFN U98:2) framgår att lägsta godtagbara redovisningsnivå innebär följande:

  • Om ett bolag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig, ska detta anges i förvaltningsberättelsen.

  • Bolaget ska ange vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser.

  • För tillståndspliktig verksamhet ska den huvudsakliga miljöpåverkan redovisas.

  • Om väsentliga tillstånd behöver förnyas eller revideras under det kommande räkenskapsåret ska detta anges samt skälet till detta.

  • Om tillstånd eller godkänd anmälan ännu inte föreligger ska bolaget kommentera detta.

  • Väsentliga förelägganden enligt miljöbalken ska kommenteras.

  • Bolaget ska ange hur beroende det är av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamheten. Detta kan ske t.ex. genom en uppgift om hur stor andel av nettoomsättningen eller produktionen som omfattar sådan verksamhet.

  • Har bolaget flera tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter kan dessa redovisas sammanställda på lämpligt sätt.

Härutöver anser BFN att det många gånger kan vara lämpligt att lämna upplysningar om t.ex. indirekt miljöpåverkan och miljöpåverkande verksamhet vid utländska anläggningar.

Upplysningskraven omfattar också förvaltningsberättelsen i koncernredovisningen. Där kan upplysningarna om påverkan på miljön lämnas mera översiktligt och begränsas till i detta hänseende viktiga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter.

Kommentar

Kraven på redovisning av miljöinformation gäller sedan 1999. Efterlevnaden av redovisningsskyldigheten har i många fall varit bristfällig varför detta redovisningskrav bör uppmärksammas i årets revision. Notera därvid att tillstånds- och anmälningsskyldig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap. 6 § kan finnas hos många olika typer av företag.

Av Birgit Flening

Birgit Flening

auktor revisor vid Ernst & Young, ledamot i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...