Den nye direktören för Revisorsnämnden är klar över sitt uppdrag, skriver Inge Wennberg i sitt reportage från RN. Regeringen har i sitt regleringsbrev sagt att tyngdpunkten ska ligga på tillsynen över auktoriserade och godkända revisorer.

– Den ska vi utveckla och värna om, säger Peter Strömberg.

I reportaget kan man också läsa om de personakter över alla Sveriges drygt 4000 kvalificerade revisorer som finns hos nämnden. Akterna är inte offentliga, men den som så vill kan naturligtvis få ta del av sin egen. Däremot framgår det av nämndens diarium ifall en revisor har varit föremål för något disciplinärende.

I sista avsnittet av vårt tema om den offentliga redovisningen pekar Pär Falkman på ett problem: normgivningen utvecklas snabbare än praxis. Det blir ett glapp mellan karta och verklighet i kommunernas redovisning.

I en annan artikel menar FARs nuvarande och förutvarande föreningsjurist att det finns en klar skillnad mellan de gamla och de nya oberoendereglerna i revisorslagen. Men den skillnaden har ännu inte på ett påtagligt sätt speglats i RNs avgöranden.