Innehåll

Balans nr 10 2003

Noteringar: Övervakningspanelens första ärende

Den nybildade panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) har avgjort sitt första ärende. Panelen har till uppgift att övervaka att svenska aktiebolag, som har aktier inregistrerade eller noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, upprättar finansiella rapporter (årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter) i enlighet med lag eller annan författning samt enligt god sed för aktiemarknadsbolag.

I beslutet riktar Övervakningspanelen kritik mot Bure Equity AB:s bokslutskommuniké för 2002. Panelen anser att Bures information i bokslutskommunikén varit bristfällig och inte levt upp till god sed för aktiemarknadsbolag. Kritiken tar sikte på att Bure i bokslutskommunikén inte tydligt redogjort för den grad av osäkerhet som förelåg beträffande värderingen av Bures tillgångar.

En annan fråga som behandlas i beslutet gäller om inte vissa tillkommande nedskrivningar som Bure genomförde i april 2003 borde ha redovisats i efterföljande delårsrapport i stället för i årsredovisningen för 2002. Eftersom Redovisningsrådets rekommendation RR 26 ”Händelser efter balansdagen” började att gälla först den 1 januari 2003, riktar Övervakningspanelen dock inte någon kritik mot Bure i denna del.

Övervakningspanelen prövar ärenden som antingen har direkt förelagts panelen eller på annat sätt har uppmärksammats av panelen. Bl.a. pågår för närvarande ett intensivt arbete med att granska ca 300 årsredovisningar för 2002. I de fall granskarna, vilka utför granskningen på uppdrag av kansliet, bedömer att ett ärende bör prövas av panelen, hänskjuts frågan först till panelens ordförandegrupp som tar ställning till om ärendet skall prövas av panelen. Ärenden som har bedömts av panelen finns tillgängliga på Redovisningsrådets hemsida, <http://www.redovisningsradet.se>.Panelens beslut överlämnas även till den börs och auktoriserade marknadsplats där bolaget har aktier inregistrerade eller noterade, för prövning av om någon påföljd skall beslutas. Påföljden kan t.ex. enligt Stockholmsbörsen noteringsavtal bestå i varning, vite eller avnotering.

Ulrika Lundström

och

Dennis Svensson

Redovisningsrådets kansli

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...