Innehåll

Balans nr 10 2003

Europa-frågor: Ett tydligt nej till euron

Svenska folket har nu bestämt att vi inte ska införa euron i Sverige. 55,9 procent av väljarna röstade nej, medan 42 procent röstade ja. Valdeltagandet blev 82,6 procent. Vad innebär nejet för Sverige och de svenska företagen?

I det förslag till ny EU-konstitution som lagts fram av EUs framtidskonvent finns ett förslag om en starkare ställning för euroländernas ekonomiska samarbetsgrupp, den så kallade eurogruppen. För Sveriges del kan det innebära att vi hamnar i EUs B-lag. När de nya medlemsländerna från öst successivt inför euron som nationell valuta kommer EUs A-lag att bli allt starkare.

Till en början kommer de svenska företagen förmodligen inte märka av några förändringar. De fortsätter att göra affärer som vanligt. Vad som kommer att hända på sikt är svårt att veta. Vi kan redan idag konstatera att euron används alltmer av svenska företag. Många fakturerar och skickar offerter i euro, vare sig de vill det eller ej. Vid användandet av en utländsk valuta uppstår alltid en valutarisk och den får svenska företag fortsätta att leva med. Eftersom de svenska företagen inte kan delta på EUs inre marknad på samma villkor som företagen i euroländerna måste de bli ännu mer konkurrenskraftiga för att kunna hävda sig på marknaden.

Många företag, organisationer och myndigheter hade redan börjat förbereda sig för eurons inträde i Sverige år 2006. Detta arbete behöver inte vara bortkastat. Företagen kan välja att antingen dokumentera och spara det arbete som har utförts för att senare plocka fram dokumentationen om det blir aktuellt med ett nytt inträdesdatum eller så kan företagen fortsätta sitt förberedelsearbete.

Svenska företag kan idag ha sin redovisning i euro. För vissa företag kan det vara en fördel att byta till euro, trots att vi har kvar den svenska kronan som nationell valuta. Det kan t.ex. vara företag som har täta kontakter med företag i euroländerna och som därför har många ut- och inbetalningar i euro. För att veta om ett företag bör byta till euro eller inte kan en analys göras där ett antal frågor beaktas. Det kan t.ex. gälla företagsstrukturen, företagets finansieringsformer eller konkurrenssituationen.

Kommer vi att ha en ny folkomröstning snart? Efter valet kommenterade finansminister Bosse Ringholm resultatet på följande sätt. ”Det svenska folket har sänt en tydlig signal i EMU-frågan. Det är inte aktuellt för Sverige att gå med i valutaunionen. Däremot ska Sverige fortsätta att vara en aktiv medlem i EU. Samarbetet behöver utvecklas och förstärkas på flera områden, inte minst när det gäller tillväxtfrågorna inom ramen för den s.k. Lissabonstrategin”. I dagsläget ser det ut som om ett inträde i valutaunionen skulle kunna ske tidigast år 2013.

Civ. ek.

Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till

ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...