Innehåll

Balans nr 10 2003

Revisorsnämnden: Vad står det i revisorns personakt?

Hos Revisorsnämnden finns en personakt över var och en av alla Sveriges cirka 4 200 kvalificerade revisorer. De innehåller normalt följande handlingar:

  1. En kopia av certifikatet om auktorisation eller godkännande. Originalet finns hos revisorn själv.

  2. Ansökan om auktorisation eller godkännande samt ansökningar om fortsatt auktorisation eller godkännande.

  3. Bilagor till ansökan med betyg avseende teoretisk utbildning (studentbetyg plus akademiska betyg), tjänstgöringsbetyg från en eller flera revisionsbyråer för att styrka revisorns praktik samt betyg från revisorsexamen eller högre revisorsexamen i de fall motsvarande kompetens inte uppnåtts enligt äldre bestämmelser.

  4. Personbevis.

  5. Förvaltarfrihetsbevis från överförmyndaren.

  6. Konkursfrihetsbevis.

  7. Bevis om frihet från näringsförbud.

  8. Av Revisorsnämnden begärt yttrande från skattemyndigheten om huruvida den har något att erinra mot auktorisationen eller godkännandet.

  9. Av Revisorsnämnden begärt s.k. begränsat utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget är begränsat så till vida att det bara framgår om revisorn gjort sig skyldig till ekonomiska brott.

Revisorsnämndens chefsjurist Per Eskilsson känner inte till något fall där det förekommit några negativa uppgifter från polisens register. Däremot händer det ibland att skattemyndigheten har synpunkter.

Om skattemyndigheten rapporterar någon tveksamhet utreds frågan för det mesta inom ramen för ansökan om auktorisation eller godkännande. Sökanden ombeds kommentera vad skattemyndigheten sagt.

Om det vid en förstagångsansökan rör sig om något allvarligt blir det ingen auktorisation eller godkännande förrän saken utretts. I värsta fall blir det avslag på ansökan.

Vid ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande är situationen en annan. Om det framkommer något mycket allvarligt genom skattemyndighetens uppgifter kan det leda till att ansökan avslås. I andra fall överförs skattemyndighetens uppgifter till ett disciplinärende och utreds separat. Det är mycket ovanligt med avslag på ansökningar om fortsatt auktorisation eller godkännande. Men det förekommer då och då.

Personakterna hos RN är inte offentliga. Men det är lätt att ta reda på om en revisor har varit föremål för ett disciplinärende. Det framgår av Revisorsnämndens diarium.

Text:Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...