Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Tvister om våra skatter tar lång tid att avsluta. Riksrevisionsverket har i sin rapport RRV 2002:18 Tiden i tvistiga skatteärenden visat att det förekommer mycket långa handläggningstider – ca fyra år i skattemyndighet, länsrätt och kammarrätt. Många ärenden kan ta längre tid att avgöra.

Det finns exempel på nyss avslutade ärenden som gäller näringsverksamhet som rör taxeringsår över tio år bakåt i tiden. Särskilt allvarligt är att tiden varierar kraftigt mellan domstolarna. Det tar vidare ungefär fyra månader längre tid i skattemål där den skattskyldige biträds av ombud. Å andra sidan framgår av en rapport från Karlstads universitet, 2002:5, att den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall i betydligt större utsträckning i sådana mål och får dessutom viss ersättning för sina biträdeskostnader.

I kammarrätterna är balanserna idag så stora att det enligt Riksrevisionsverkets beräkningar skulle ta ca fem år att avsluta skattemål som är klara för avgörande, givet oförändrade resurser. Långdragna tvister har självfallet negativ inverkan på företagens investeringsplaner och den löpande ledningen av företaget. Gäller tvisten ett företag i en koncern kan möjligheten att utnyttja reglerna för koncernbeskattning påverkas negativt. Tvisten kan, som Riksrevisionsverket påpekar, också påverka andra myndigheters beslut, t.ex. beviljande av utskänkningstillstånd för restaurangverksamhet.

Allvarliga personliga och ekonomiska konsekvenser

För enskilda skattskyldiga kan den långa väntetiden få mycket allvarliga personliga och ekonomiska konsekvenser. Detta särskilt som skattebeslutet verkställs omedelbart, dvs. den tillkommande skatten måste betalas trots att beslutet inte vunnit laga kraft. För den tredjedel av de skattskyldiga som helt eller delvis vinner sina mål i länsrätterna kan det därför vara en klen tröst att flera år senare få tillbaka för länge sedan inbetalda skatter och avgifter.

Den viktigaste orsaken till den oacceptabelt långsamma handläggningen av skattemål är rena liggtider, dvs. tid när ingen arbetar med ärendena. Detta gäller särskilt i domstolarna. Dimensioneringen av domstolarnas resurser har här stark inverkan på handläggningstiderna. Den senaste tidens debatt om begränsade anslag till domstolarna skulle, om de genomförs, leda till ännu långsammare handläggning av skattemålen. En sådan utveckling ter sig från rättssäkerhetssynpunkt skrämmande och framstår som helt orimlig för både enskilda personer och företag.

Borde hanteras rättssäkert och inom skälig tid

Den snabbt föränderliga och komplicerade skattelagstiftningen i kombination med ett högt skattetryck borde i stället leda till att det allmänna ser till att tvister om skatterna kan hanteras rättssäkert inom skälig tid för de skattskyldiga. Den specialisering till de större länsrätterna av skattemålen som Svenskt Näringsliv föreslagit skulle bidra till en större säkerhet i beslutsfattandet och bör därför snarast genomföras.

Justitiedepartementets remiss nyligen om prövningstillstånd av överklaganden i skattemål i kammarrätt, se Domstolsverkets rapport 2002:4, har blivit kritiskt bemött av såväl Regeringsrätten, Riksskatteverket som av näringslivet. Överklagandefrekvensen från länsrätt till kammarrätt har under andra halvan av 1990-talet ökat från 12 % till 40% och i ca 20 % av målen i kammarrätterna får den skattskyldige framgång. Att begränsa rätten att överklaga för att korta handläggningstiden i skattemål bör därför av rättssäkerhetsskäl inte genomföras.

Dessutom hindras med en sådan begränsning den viktiga prejudikatbildningen i skattemål i Regeringsrätten, Svenskt Näringsliv, Rapport om rättssäkerhet och effektivitet, mars 2003.

Europadomstolen fällde Sverige 2002

Sveriges internationella engagemang ställer också ökade krav på rättssäkerhet. Europadomstolen fällde Sverige sommaren 2002 och konstaterade att de långa handläggningstider som förekommer i skattemål strider mot europakonventionens rättssäkerhetsgarantier. Tillför i stället domstolarna resurser så att skattemålen kan avgöras inom skälig tid och på ett säkert sätt.

Börje Leidhammar

arbetar vid Skatteprocessgruppen, Ernst & Young. Han medverkade senast i Balans nr 8/1986.