Balans nr 10 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:18

Undantag från budplikt; förlängning av tid för nedbringande av röstandel (Linc AB)

Uttalande 2003:24

Undantag från budplikt (Countermine)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://far.se>

Till Bokföringsnämnden

Uttalande om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens (BFN) Utkast till uttalande om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen. FAR får med anledning härav anföra följande.

Generella kommentarer

En ansenlig arbetsinsats kommer att krävas för att skapa system för att inrapportera, sammanställa och utvärdera informationen om sjukfrånvaro, särskilt de uppgifter som avser lång sjukfrånvaro.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://far.se>

Till Finansdepartementet

Avdrag för utdelning på insatsemissioner (Fi2000/2274)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Avdrag för utdelning på insatsemissioner (Fi2000/2274). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker att det i promemorian framlagda förslaget läggs till grund för lagstiftning, dock redan från 2004 års taxering.

FAR föreslår att den trippelbeskattning som inträder vid en medlems utträde ur en förening uppmärksammas i den vidare departementsbehandlingen.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://far.se>

Till Finansdepartementet

Skatteregler för värdering av lager av finansiella instrument (Fi2003/3684)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Skatteregler för värdering av lager av finansiella instrument (Fi2003/3684). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att det i promemorian framlagda förslaget läggs till grund för lagstiftning innan de nya reglerna på redovisningsområdet har införts.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://far.se>

Till Justitiedepartementet

Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten (Ds 2003:24)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten (Ds 2003:24). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslagen i promemorian. FAR föreslår dock att revisorer får samma information som styrelseledamöter när de registrerats.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Till Näringsdepartementet

Införlivande av transparensdirektivet (SOU 2003:48)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Transparensutredningens betänkande Införlivande av transparensdirektivet (SOU 2003:48). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

Öppen redovisning

FAR tillstyrker införandet av bestämmelser om tydlig redovisning bl.a. av vilka offentliga medel som tillförs och av hur medlen använts (”öppen redovisning”). FAR instämmer i bedömningen att gällande normgivning inom redovisningsområdet inte är tillräcklig för att tillgodose önskemålen om öppen redovisning (”Behovet av lagregler om öppen redovisning”, sid. 84–85).

Särskild redovisning

FAR tillstyrker att företag som bedriver både ekonomisk verksamhet med legalt monopol eller liknande särställning och annan affärsverksamhet blir skyldiga att särredovisa intäkter och kostnader för de båda områdena (”särskild redovisning”). FAR instämmer i slutsatsen i sektion 4.2.3 att den särskilda redovisningen inte behöver ingå i den årsredovisning som omfattar företaget, och att det är viktigt att den myndighet regeringen utser meddelar närmare föreskrifter om den särskilda redovisningens utformning och innehåll. Sådana föreskrifter krävs för att uppgifterna skall kunna redovisas på ett enhetligt sätt, och därmed för att de skall kunna granskas på ett adekvat sätt vid revisionen.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Mr Jim Sylph

Technical Director

International Federation of Accountants

Dear Mr Sylph,

Exposure Draft Quality Control, May 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Exposure Draft Quality Control: Proposed ISQC 1 and Proposed Revised ISA 220.

In general

FAR has been informed of FEE’s comments on the Quality Control Exposure Draft. FAR agrees with the views forwarded by FEE especially the ”think small first” approach. In addition FAR would like to give the following remarks.

Proposed ISQC 1

Much of what is mentioned and prescribed is probably implemented in many large auditing and accounting firms’ internal quality control systems already today. However for small and medium-sized auditing and accounting firms, which are predominant in Sweden and many other countries, the prescriptions, for instance paragraph 40 (a), most probably would result in an increased administration and bureaucracy. This will lead to higher costs which must be transferred to the clients. Also from a client perspective the prescriptions do not seem reasonable. To sum up ISQC 1 seems to be far too addressed to large auditing and accounting firms and large clients.

Proposed revised ISA 220

FAR has no objections against the amendments. It could be discussed though whether there is a need for ISA 220 beside ISQC 1. Perhaps a clearer explanation of the interaction between the two standards would be helpful in clarifying the responsibilities of engagement teams and firms.

Further clarifications

If there are any questions regarding our comments, please contact Urban Engerstedt, Institute Lawyer of FAR, by e-mail urban.engerstedt@far.se or phone +46 8 506 112 20. This letter is also sent by e-mail to: EDcomments@ifac.org.

Quality Control Board

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...