I sin handlingsplan om den lagstadgade revisionen i EU som EU-kommissionen offentliggjorde i sitt meddelande i maj 2003 ingår som en av prioriteringarna på kort sikt, dvs. 2003–2004, att lägga fram förslag till bindande rättsligt instrument med krav på obligatorisk användning av ISA från och med 2005. Kommissionen driver nu detta arbete mycket skyndsamt och detaljerna om hur införandet skall gå till kommer enligt underhandsuppgift att framgå av ett utkast till nytt principbaserat åttonde direktiv redan mot slutet av 2003 eller början av 2004. Målsättningen uppges vara en direkt tillämpning av ISA i respektive land via enklast möjliga procedur när mekanismen är i drift.

Remisser och projekt i IAASB

Remisstiden för en ny standard om ”Review of Interim Financial Information Performed by the Auditor of the Entity” gick ut i slutet av september 2003 (se ”Revision” Balans nr 6–7/2003). Den nya standarden avser alltså översiktlig granskning av delårsrapport utförd av företagets revisor, dvs. av en person som har den erfarenhet av företaget och dess kontrollmiljö som en revision av företaget har gett. Befintliga ISA 910 ”Engagements to Review Financial Statements” kräver inte att det är företagets revisor som genomför den översiktliga granskningen. Revisionskommitténs remissvar finns på FARs hemsida.

Två omgjorda standarder är nu ute på remiss. Den ena gäller ISA 240 ”The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements”, dvs. hur revisorn beaktar (risken för) oegentligheter vid en revision (se ”Revision” Balans nr 6–7/2003). Den befintliga standarden behandlar också fel (”error”) men det föreslås nu att vägledningen om fel skall utgå i den nya versionen och infogas i befintliga övriga ISA. Den nya versionen av 240 speglar utvecklingen under de senaste åren av synen på företagsledningens (i vid bemärkelse) respektive revisorns roll när det gäller (risken för) oegentligheter i ett företag. Den andra omgjorda standarden gäller en ny version av ISA 300 ”Planning”. Omgörningen beror främst på de nya standarder om revisionsrisk (”Audit Risk”) som är på väg (se nedan).

En remissversion av den omgjorda ISA 700 om revisionsberättelsen (se ”Revision” Balans nr 6–7/2003) beräknas bli publicerad av IAASB i slutet av oktober 2003.

När det gäller tidigare remissbehandlade ISA beräknas slutlig standard beslutas och publiceras av IAASB enligt följande:

  • Audit Risk (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 11/2002, 1/2003) oktober–november 2003

  • IAPA 1005 (se ”Revision” Balans nr 5/2003) oktober – november 2003

  • Assurance Engagements (se ”Revision” Balans nr 5/2003) december 2003–januari 2004

  • Följdändringar i övriga ISA av Audit Risk december 2003–januari 2004

  • Kvalitetskontroll (se ”Revision” Balans nr 6–7/2003) februari–mars 2004.

Remissvaren till IAASB på de nya standarderna om kvalitetskontroll finns på hemsidan http://www.iaasb.org.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.