Balans nr 12 2003

Revision: Ny RS om revision av redovisning av verkliga värden på remiss från revisionskommittén

FARs revisionskommitté har översatt den internationella revisionsstandarden för revision av redovisning av verkliga värden, ISA 545, och inbjuder nu till synpunkter på den svenska översättningen. Remissversionen, med beaktande av de kommentarer och synpunkter som kommer in, skall ligga till grund för en ny RS 545 Revision av redovisning av verkliga värden.

Revisionskommittén önskar kommentarer och synpunkter enligt följande:

  1. Översättningen,

  2. Om det finns särsvenska förhållanden som borde belysas genom tillägg i standarden samt

  3. Övriga kommentarer och synpunkter.

Remissvaren skall vara revisionskommittén tillhanda senast 30 december 2003 och sändas per e-post till kommitténs sekreterare Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se).

Det översatta dokumentet finns på FARs hemsida Tillsammans med remissinbjudan har det dessutom skickats per e-post till samtliga ledamöter i FAR samt till de myndigheter och organisationer som inbjöds att lämna remissynpunkter på Standard för revision i Sverige RS 2001.

Nya standarder, uttalanden och remisser från IAASB

Efter remissbehandlingen har IAASB på sin hemsida <http://www.iaasb.org> nu publicerat de nya revisionsstandarderna som är resultatet av deras Audit Risk-projekt (se Revisionsnyheter Balans nr 11/2002 och nr 1/2003 samt Revision nr 11/2003). De nya standarderna är ISA 315 Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement, ISA 330 The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks och ISA 500 Audit Evidence samt följdändringar i ISA 200 Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements, alla med ikraftträdande den 15 december 2004. Dvs. de skall tillämpas vid revisionen av räkenskapsår som börjar detta datum och senare. Per detta datum upphör nuvarande ISA 200 Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements, ISA 310 Knowledge of Business, ISA 400 Risk Assessments and Internal Control, ISA 401 Auditing in a Computer Information Systems Environment och ISA 500 Audit Evidence att gälla. På IAASB:s hemsida finns ytterligare kommentarer under ”News & Events”.

IAASB har nu även publicerat den uppdaterade versionen av uttalandet IAPA 1005 om de särskilda övervägandena när ISA används vid revisionen av små företag (se Revision Balans nr 5/2003 och nr 11/2003).

Vid sitt sammanträde i december 2003 planerar IAASB att besluta om dels det nya ramverket International Framework for Assurance Engagements och den nya standarden IASE 2000 Assurance Engagements on Subject Matters Other Than Historical Financial Information (se Revision Balans nr 5/2003 och nr 11/2003), dels remissversioner av en omgjord ISA 700 om revisionsberättelsen och en omgjord ISA 600 om användning av en annan revisors arbete innefattande även vägledning om koncernrevision (se Revision Balans nr 1/2003 och nr 6–7/2003).

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...