I förra numret av balans redogjorde vi för remissinstansernas yttranden över Justitiedepartementets promemoria Några frågor om revision. Sedan dess har ytterligare fyra instanser besvarat remissen. Därmed har 34 av de 36 tillfrågade svarat, och dessutom har två yttranden inkommit från instanser som inte stod på sändlistan.

De fyra som senast inkommit är Fristående Sparbankers Riksförbund, Patent- och registreringsverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund. Vi refererar här deras yttranden. Innebörden av förslagen i promemorian presenterades i sammandrag i den förra artikeln. Liksom där lämnar vi ett något mer detaljerat referat av de delar i svaren som handlar om förslaget till skärpt byråjäv i form av ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag.

Svaren i korthet

Fristående Sparbankers Riksförbund tillstyrker förslaget om revisionsberättelsens form och innehåll, avstyrker förslagen om mandatperiod och revisorsjäv och ställer sig positiva till FARs förslag om styrelsens och VD:s upplysningsplikt.

Patent- och registreringsverket tillstyrker förslagen om revisionsberättelsens form och innehåll och revisorns mandatperiod samt förslaget att inte införa ökad upplysningsskyldighet för styrelsen och VD. prv ställer sig tveksamt till förslaget om skärpt byråjäv.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen om revisionsberättelse samt styrelses och VD:s informationsplikt, men avstyrker förslaget om revisorsjäv.

Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund, SBRF, ställer sig i princip bakom förslagen i promemorian.

Avsnittet Revisorsjäv och vissa redovisningstjänster

Oberoendehot

Svenskt Näringsliv har förståelse för att reglerna om revisorsjäv underkastas en noggrann prövning beträffande s.k. självgranskningshot.

Skulle en sådan utredning visa behov av en tydligare gränsdragning, bör det dock först prövas om det kan ske inom ramen för revisorsorganisationernas självreglerande verksamhet, där det finns möjlighet att anpassa reglerna till internationella förhållanden.

Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund har sedan början av 80-talet drivit frågan om en total separation av revision och redovisning. Blandade uppdrag drabbas så gott som alltid någon gång av jävskonflikter, och enda sättet att helt undvika jävsdiskussioner är en total separation, menar SBRF.

EG-rekommendationen

Svenskt Näringsliv ifrågasätter promemorians tolkning av ”tekniska och rutinmässiga uppgifter” och anser att den inte ligger i linje med EG-rekommendationen.

Revisionens kvalitet

Fristående Sparbankers Riksförbund känner stor oro för konsekvenserna av förslaget som bl.a. kan bli sämre kvalitet, särskilt i glesbygderna där företagen kan komma i den situationen att de inte till rimliga kostnader kan erhålla fullgod redovisning eller revision.

Patent- och registreringsverket ser risken att kvaliteten på redovisningen blir sämre om jävsreglerna skärps, eftersom företagen kan komma att välja att själva sköta bokföring och upprättande av årsredovisning.

Svenskt Näringsliv anser inte att kombiuppdrag lider av bristande kvalitet. Tvärtom torde det många gånger vara en fördel för kvaliteten på uppdraget att samma revisionsbyrå har bokförings- och revisionsuppdraget, eftersom man då utnyttjar befintlig kompetens för att få bästa möjliga kvalitet på redovisning och ekonomisk uppföljning.

Småföretagens intresse

Fristående Sparbankers Riksförbund varnar för fördyringar för mindre företag, i synnerhet i de delar av landet där det finns behov av att minska utflyttning av företag och befolkning.

Patent- och registreringsverket anser att det inte kan uteslutas att kostnaden för redovisning och revision ökar. Särskilda problem kan uppstå på mindre orter.

Svenskt Näringsliv anser att promemorian starkt underskattar kostnadseffekten av förslaget och menar att de mindre företagen utan tvivel kommer att få en betydligt högre kostnadsbelastning än tidigare om förslaget genomförs.

Jävets omfattning

Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund anser att begreppet ”företag” bör vidgas till koncern och revisionsgrupp så att jävsreglerna inte skall kunna kringgås.

Företag av allmänt intresse

Patent- och registreringsverket menar att de nya reglerna, om de skall införas, endast bör gälla för ”noterade eller publika” bolag.

Omsorgsfull utredning

Fristående Sparbankers Riksförbund anser att promemorians resonemang inte på ett övertygande sätt har motsagt de negativa konsekvenserna, och att lagstiftaren därigenom tar på sig ett stort ansvar för att det kan uppkomma icke önskvärda strukturer inom redovisningsbranschen.

Patent- och registreringsverket, som ifrågasätter om jävsreglerna bör skärpas, anser att detta i vart fall måste föregås av en ytterligare analys av konsekvenserna för de mindre företagen.

Svenskt Näringsliv har förståelse för att jävsreglerna omprövas, men anser att det föreliggande utredningsunderlaget och konsekvensanalyserna är otillräckliga.

Jur. kand. Karin Engblom Fredrikson

är sekreterare i FARs styrelse och

Björn Markland

är FARs generalsekreterare. De medverkade senast i Balans nr 11/2003.