Balans nr 2 2003

Revision: Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen till skattemyndigheten

Sedan drygt ett år gäller som bekant att en revisor har skyldighet att sända en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen (s.k. ”oren” revisionsberättelse) till skattemyndigheten.

Lagstiftningen om det finns i aktiebolagslagen (1975:1385) 10 kap. 33a §, lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) 8 kap. 13a § samt revisionslagen (1999:1079) 32a § och där framgår i vilka fall av avvikelse som revisionsberättelsen skall sändas in. Ett av dessa fall är när revisionsberättelsen innehåller uttalanden om att årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning.

Som bekant innehåller Revisionsprocessen en beskrivning av situationer där avvikelser från standardutformningen av revisionsberättelser kan komma ifråga och exempel på utformning av sådana berättelser lämnas (sidan 1160 f.f. i Samlingsvolymen 2002). Vissa av de situationer som beskrivs där utmynnar i att revisorn inte kan uttala sig om årsredovisningens överensstämmelse med årsredovisningslagen respektive att revisorn gör detta uttalande med reservation. Frågan har nu uppkommit i vilken utsträckning sådana revisionsberättelser skall sändas in till skattemyndigheten.

Revisionsberättelser som pekar på brister skall sändas in...

Skälen för lagstiftningen beskrivs i departementspromemorian Ds 2000:70 avsnitt 10 (sidan 115 f.f.). Av det som sägs där kan slutsatsen dras att skattemyndighetens intresse avser revisionsberättelser som pekar på bristfällig redovisning eller felaktig tillämpning av lagbestämmelser eller sed, d.v.s. avvikelsen skall avse revisorns anmärkning på brister.

... men inte de som avser osäkerhet i värderingsfrågor Av detta följer att revisionsberättelser som avviker från standardutformningen på grund av osäkerhet i värderingsfrågor typiskt sett inte faller in under bestämmelsen om insändande till skattemyndigheten. Revisionsberättelser formulerade i situationer som exemplen 3a och 3b vill åskådliggöra (sidan 1164 f.f.) är exempel på sådana berättelser.

När det gäller revisionsberättelser som avviker på grund av begränsningar i revisionsarbetets omfattning (jfr sidan 1160 f.f.) omfattas de med samma synsätt inte av bestämmelserna om insändande om inte begränsningen beror på brister i företaget.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...