Innehåll

Balans nr 3 2003

Noteringar: FARs nya yrkesetiska regler gäller från 1 juli

FARs etikkommitté har under det senaste året varit intensivt sysselsatt med att omarbeta FARs regler till vägledning för FAR-ledamöternas skyldighet att följa god revisorssed.

Anledningen till det genomgripande arbetet är den utvidgade ledamotsstrukturen i FAR, den nya revisorslagen med analysmodell för prövning av opartiskhet och självständighet i utlåtandeuppdrag, EG-rekommendationen om revisorers oberoende samt det omarbetade kapitlet om oberoende i IFAC:s Code of Ethics.

De etiska reglerna har därför naturligen kommit att bli differentierade efter slaget av uppdrag snarare än ledamöternas utbildningsbakgrund.

Vid sitt sammanträde den 3 mars 2003 utfärdade FARs styrelse de nya, enligt stadgarna numer benämnda, yrkesetiska reglerna. Dessa har varit föremål för samråd med Revisorsnämnden men har av tidsskäl inte hunnit vara ute på någon remissrunda bland ledamöterna på samma sätt som bl.a. förekommit med RS.

För att ledamöterna skall få skälig tid att sätta sig in i det nya regelverket är ikraftträdandetidpunkten bestämd till den 1 juli 2003. De yrkesetiska reglerna kommer att publiceras i del II av Samlingsvolymen och finns nu tillgängliga på FARs hemsida <http://www.far.se> under Nyheter.

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist