Innehåll

Balans nr 3 2003

Noteringar: FARs nya yrkesetiska regler gäller från 1 juli

FARs etikkommitté har under det senaste året varit intensivt sysselsatt med att omarbeta FARs regler till vägledning för FAR-ledamöternas skyldighet att följa god revisorssed.

Anledningen till det genomgripande arbetet är den utvidgade ledamotsstrukturen i FAR, den nya revisorslagen med analysmodell för prövning av opartiskhet och självständighet i utlåtandeuppdrag, EG-rekommendationen om revisorers oberoende samt det omarbetade kapitlet om oberoende i IFAC:s Code of Ethics.

De etiska reglerna har därför naturligen kommit att bli differentierade efter slaget av uppdrag snarare än ledamöternas utbildningsbakgrund.

Vid sitt sammanträde den 3 mars 2003 utfärdade FARs styrelse de nya, enligt stadgarna numer benämnda, yrkesetiska reglerna. Dessa har varit föremål för samråd med Revisorsnämnden men har av tidsskäl inte hunnit vara ute på någon remissrunda bland ledamöterna på samma sätt som bl.a. förekommit med RS.

För att ledamöterna skall få skälig tid att sätta sig in i det nya regelverket är ikraftträdandetidpunkten bestämd till den 1 juli 2003. De yrkesetiska reglerna kommer att publiceras i del II av Samlingsvolymen och finns nu tillgängliga på FARs hemsida <http://www.far.se> under Nyheter.

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...