Balans nr 3 2003

Revosvisning & reovisningar: ... dags för ny genomgång av årsredovisningar

Dags för en ny genomgång av årsredovisningar och som vanligt börjar den med de företag som har brutet räkenskapsår. Nedan kommenteras redovisningarna från Sectra, CTT Systems och Clas Ohlson.

Sectra

Sectra har under vart och ett av de tre senaste åren emitterat konvertibler. Inget av lånen har värderats enligt RR 3. Ingen uppdelning har alltså skett mellan lånets verkliga värde och värdet på konverteringsrätten.

Uppskattningsvis innebär det att de redovisas med ett ca 1 miljon för högt belopp (vilket dock är ganska blygsamt i förhållande till ett resultat före skatt på drygt 60 miljoner).

Sectra redovisar inte resultat per aktie i anslutning till resultaträkningen på det sätt som RR 18 kräver. I den femårsöversikt som innehåller uppgifter om nyckeltal redovisas visserligen resultat per aktie både före och efter utspädning. Det finns dock ingen förklaring till hur beräkningen är gjord vilket också är ett krav i RR 18.

Av redovisningsprinciperna framgår att bolaget tillämpar RR 1:00. Dock framgår inte om man också infört RR 15–17 vilket utgör en förutsättning.

En förklaring till skillnad mellan nominell och effektiv skatt som krävs enligt RR 9 saknas. I den princip för skatt som anges talas om att latent skatt beräknas på obeskattade reserver. Det som företag skall redovisa är en uppskjuten skatt på skillnaden mellan olika balansposters redovisade och skattemässiga värden.

Nära hälften av Sectras omsättning går på export. Trots det redovisas inga uppgifter om vare sig exponering för valutarisker eller kursdifferenser.

CTT Systems

CTT Systems är ytterligare ett av de företag som fick sitt brev med påpekande om brister sent. Detta ursäktar dock inte de brister i förhållande till Rådets rekommendationer som årsredovisningen uppvisar. Det gäller:

RR 8, Valuta. I avsnittet om risker anges att bolaget köper och säljer i olika valutor och att man säkrar vissa dollarbetalningar. Det sägs inget om storleken på exponeringen, kursdifferenser som påverkat årets resultat eller om förekomsten av kurssäkringar. Inte heller kommenteras hur omräkning av utländska dotterföretag görs eller redovisas en omräkningsdifferens i eget kapital trots att det finns ett amerikanskt dotterföretag. Det kan inte uteslutas att posterna är försumbara vilket dock i så fall borde ha kommenterats.

RR 9, Skatter. CTT redovisar ingen skatt vilket förklaras av att bolaget redovisat förlust de senaste fem åren. Sannolikt har frånvaron av skatt gjort att ledningen inte tycker att det är meningsfullt att redovisa den skattenot som RR 9 kräver, vilket man kan förstå. Jag tycker ändå att man borde ha kommenterat storleken på icke redovisade underskottsavdrag.

RR 18, Resultat per aktie. Uppgift om resultat per aktie lämnas inte i resultaträkningen. I femårsöversikten redovisas ett bättre resultat per aktie efter utspädning vilket inte är tillåtet. Resultat per aktie är definierat som resultat efter finansnetto efter avdrag för 28 procent schablonskatt. Dessbättre är det fel. Så vitt jag kan se har man inte beaktat någon skatt. Och skulle man gjort det så är det inte acceptabelt med schablonskatt. Även det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning som anges i femårsöversikten är fel. Antalet har ökat med 200000 vilket motsvarar det antal optionsrätter som CTT gett ut. Av dessa har dock bara 66000 tecknats. Mot bakgrund av att teckningskursen ligger långt över den aktuella börskursen är teckning osannolik. Rätt siffra på utspädningseffekten skulle därför vara 0.

Därutöver kan nämnas att redogörelsen för redovisningsprinciper är bristfällig. Den hänvisar till ”lag eller annan författning samt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag”. Det CTT bör göra är att hänvisa till Redovisningsrådet och sen gå igenom vilka principer som är tillämpliga. Slutligen kan noteras att kassaflödesanalysen är upprättad enligt den direkta metoden. Ett problem med den metoden är att koppla den till resultat- och balansräkningar. ctt redovisar sålunda inbetalningar från kunder på 25,5 miljoner. Eftersom omsättningen uppgår till 21,1 miljoner borde kundfordringarna ha minskat med 4,4 miljoner. Enligt balansräkningen uppgår dock minskningen endast till 2,5. Det vore därför önskvärt att om CTT håller fast vid den direkta metoden att man hjälpte läsaren att förstå hur det löpande kassaflödet förhåller sig till redovisat resultat.

Clas Ohlson

Inte heller Clas Ohlson, ett av de mest framgångsrika företagen på Stockholmsbörsen 2002, går fri från kritik. Så vitt jag kan se saknas uppgifter om

 • resultat per aktie i anslutning till resultaträkningen,

 • orealiserade kursdifferenser samt de kursdifferenser som påverkat rörelseresultatet

 • betalda räntor i kassaflödesanalysen samt

 • den skattenot som förklarar skillnaden mellan effektiv och nominell skatt.

Docent Rolf Rundfelt publicerade under 13 år boken ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar” tillsammans med Stockholmsbörsen och Bokföringsnämnden. Boken ges inte ut längre, men Rolf Rundfelt, som också är ledamot i Redovisningsrådet, fortsätter att studera börsbolagens årsredovisningar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...