Innehåll

Balans nr 3 2003

debatt: Poolningsmetodens vara eller ej

Sondhi exemplifierade den märkliga händelsen, en ny standard om nedskrivning av goodwill, med att America On Line ”tvingades” skriva ned gigantiska belopp, och Pellens och Sellhorn nämnde AOL Time Warner som ett av de talrika amerikanska företag som efter ikraftträdandet av amerikanska regler, likalydande med förslagen i IASBs utkast, chockerade med förlustmeddelanden som förefaller nästan groteska. Pellens och Sellhorn utvecklade att framförallt företag som under de senaste åren gjort förvärv var tvungna att betala betydande belopp för goodwill, på grund av de höga börskurserna. Som en följd av dessa belopp hänger goodwill som ett damoklessvärd över flera tyska företags balansräkningar och motsvarar ofta en större del av det egna kapitalet.

Varken Sondhi eller Pellens och Sellhorn klargjorde emellertid att även med den hittillsvarande ansatsen med tvingande avskrivning blir nedskrivning nödvändig, som en följd av de kraftiga nedgångarna i kurser och annat kort tid efter förvärven. Ännu mindre förknippar de detta problem med poolningsmetodens avskaffande. Däremot har ASB reservation mot att förvärvsmetoden skall användas för alla koncernbildningar, med regler för att identifiera en förvärvare även när en förvärvare inte finns.

ASB återger att poolningsmetoden ibland kritiseras som olämplig därför att den för vidare inaktuella värden. Genom att basera redovisningen på dessa belopp, som typiskt sett är lägre än de aktuella värdena, anses metoden inte klara av att hålla de redovisningsskyldiga ansvariga för värdet på tillgångarna i den nya enheten.

Omvärdering av båda företagens tillgångar och skulder, fresh-start method, nämns av ASB, men den metoden ingår först i andra fasen av IASBs projekt och är oprövad.

Effekten uppmärksammades dock i USA redan på 1960-talet, se: Hughes, H. P. (1982). Goodwill in Accounting: A History of the Issue and Problems. (Research Monograph No. 80). Atlanta, GA: College of Business Administration, Georgia State University, p. 140.

Motargumentet att det är olämpligt att vid ett samgående mellan ungefär lika stora företag omvärdera tillgångarna, och skulderna, i det ena företaget men inte i det andra återges däremot inte1]. Inte heller tar ASB upp en sällan uppmärksammad effekt av att använda förvärvsmetoden på koncernbildningar genom apportemission2].

Bubble trouble. (May 18th 2002). The Economist, A survey of international finance, pp. 16–18.

Åtminstone under IASBs beredning av det som blev utkastet till ny standard uteslöts inte möjligheten av koncernbildningar, vid sidan av bildandet av ett samriskföretag, som inte är förvärv, men ändå skall alla koncernbildningar redovisas med förvärvsmetoden.

Rent teoretiskt lär det ju vara så att humlan inte kan flyga, och lika teoretiskt lär bubblor inte kunna uppstå på fungerande marknader. Ändå flyger humlan, och i dessa yttersta tider förnekar väl få att bubblor kan uppstå, och att en bubbla sprack för tre år sedan3]. Om bolag A formellt förvärvar aktierna i bolag B genom en apportemission gör det inte aktieägarna i B något att aktierna i A är övervärderade till följd av en bubbla, givet att aktierna i B är ungefär lika övervärderade. Om samgåendet mellan A och B då redovisas med förvärvsmetoden4] blir effekten av bubblan ett överdrivet värde på goodwill, och en närmast oundviklig nedskrivning av goodwill. Om samgåendet istället redovisas med poolningsmetoden blir effekten av bubblan endast att ett överdrivet värde i A på aktierna i B elimineras mot en överdriven ökning av det egna kapitalet i A, genom apport-emissionen.

Sven-Arne Nilsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...