Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämn-den. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknads-nämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>.

Uttalande 2003:3

Beslutsformer för vissa aktiebaserade incitamentsplaner (Advokatfirman Vinge)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>.

Till Finansdepartementet

Lagrådsremissen Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar: Några önskvärda förtydliganden

FAR har tagit del av lagrådsremissen Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar av den 19 december 2002. Med anledning av detta önskar FAR nedanstående förtydliganden inom två områden:

  • utländska företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag

  • kapitalförlust på fastighet.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>.

Till Finansdepartementet

Promemoria angående skogsbeskattning (Fi2002/1154)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Skogsbeskattning (Fi2002/1154). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

FAR anser dock att ett par förtydliganden bör göras.

Förslaget innebär att lantmäteriutgifter för omarrondering blir omedelbart avdragsgilla. Vid avyttring av en näringsfastighet skall dessa lantmäterikostnader för vilka direktavdrag har erhållits återläggas i inkomstslaget näringsverksamhet. I promemorian saknas uttalanden och/eller lagförslag om att de direkt avdragna lantmäteriutgifterna får räknas in i omkostnadsbeloppet på fastigheten vid en försäljning av fastigheten. Det får antas att så är avsikten eftersom den skattskyldige i annat fall inte skulle erhålla något avdrag alls för dessa lantmäteriutgifter.

FAR föreslår att ett förtydligande görs. I 45 kap. inkomstskattelagen bör i lämplig paragraf införas ett tillägg som stadgar att som förbättringsutgifter räknas lantmäteriutgifter enligt 21 kap. 3 a §.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Egendomsskatter (SOU 2003:3)

Dämpningsregel för fastighetsskatten och sänkta arvsskatter FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Egendomsskatter (SOU 2003:3).

FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>.

Till Justitiedepartementet

Redovisning och värdering av finansiella instrument

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Redovisning och värdering av finansiella instrument i kreditinstitut och värdepappersbolag (Ds 2002:61) samt vissa andra redovisningsfrågor för finansiella företag. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker att den svenska lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) snarast anpassas till EGs direktiv om redovisning och värdering av finansiella instrument, i promemorian benämnd ”ändringsdirektivet”, på sätt som anges i promemorian med följande undantag.

FAR anser det inte nödvändigt att uppgift skall lämnas om hur stor del av det egna kapitalet som beror på att tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) har marknadsvärderats, något som föreslås i 5 kap. 1 §. Detta förslag har inte sitt ursprung i ändringsdirektivet. FAR erinrar om att inslaget av marknadsvärdering i IASBs redovisningsstandarder ökar alltmer. FAR delar inte uppfattningen i promemorian (sid. 49) att möjligheten att resultatföra värdeförändringar för innehav som är ”tillgängliga för försäljning” torde komma att tas bort från IAS 39. IASBs utkast till förändringar i IAS 32 och IAS 39 (för vilka remisstiden gick ut den 14 oktober 2002) innehåller inget av den innebörden. De innebär i stället ett ökat inslag av marknadsvärdering av finansiella tillgångar, skulder och derivatinstrument.

Vad gäller föreslagen ordalydelse i 5 kap. 4 § 6 p. tillstyrker FAR förslaget till krav på upplysning om den andel av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna om kapitalskydd i rörelselagarna samt på upplysning om de förhållanden som motiverar bedömningen. Upplysningen bör med fördel kunna samordnas med upplysningarna till vinstdispositionen, dvs. 6 kap. 2 § 2 p.

FAR tillstyrker att det uttryckligen slås fast i ÅRKL och ÅRFL att redovisning av s.k. omvända förvärv i enlighet med IAS 22 tillåts.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004. Som huvudregel föreslås att ändringarna skall tillämpas för räkenskapsår som inleds denna dag eller senare. Som övergångsbestämmelse föreslås dock att äldre värderings- och upplysningsregler skall få tillämpas för räkenskapsåret 2004. FAR anser att företag bör ange i årsredovisningen 2004 vilken övergångsregel som har valts.

FAR har tidigare i skrivelse till Justitiedepartementet framhållit det önskvärda i att noterade företag snarast möjligt ges möjlighet att tillämpa IAS (IFRS) i koncernredovisningen. Ett tidigare ikraftträdandedatum för de nu föreslagna ändringarna hade varit att föredra.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Riksskatteverket Skatteavdelningen Rättsenheten

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och förslag till föreskrifter om att preliminär självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument (RSFS 2003:5)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och förslag till föreskrifter om att preliminär självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument (RSFS 2003:5). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Riksskatteverket Rättsenheten sektion 2

Informations- och dokumentationsskyldighet avseende internationella företags prissättning av interntransaktioner (Dnr 5824-02/151)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet Informations- och dokumentationsskyldighet avseende internationella företags prissättning av interntransaktioner (Dnr 5824-02/151). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Utkast till rekommendation angående redovisning av lånekostnader

FAR har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över ett utkast från december 2002 till rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning, Redovisning av lånekostnader. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR biträder Rådets uppfattning att Redovisningsrådets rekommendation RR 21 Lånekostnader utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till IFAC Chief Executive

Exposure Draft November 2002, Proposed Terms of Reference, Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Assurance and Related Services and Operations Policy No 1 – Bold Type lettering

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has the pleasure to submit the following comments to the above-mentioned Exposure Draft.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>.