Innehåll

Balans nr 4 2003

Europafrågor: Ökade informationskrav för bolag inom EU

För att stärka investerarnas skydd, locka investerare till den europeiska marknaden och förbättra effektiviteten, öppenheten och integriteten på de europeiska kapitalmarknaderna har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv om minikrav på företagsinformation. Förslaget innebär att börsbolag måste redovisa kvartalsrapporter samt mer utförliga halvårsrapporter i framtiden. Redan idag måste svenska noterade företag lämna kvartalsrapporter, men av EUs 6 000 noterade bolag är det bara 1 100 som behöver det.

Förslaget har under två år tagits fram i samråd med nationella myndigheter, värdepappersemittenter, investerare, revisorer, fondbörser och andra marknadsaktörer.

Förslaget är en del av EUs så kallade Financial Services Action Plan, som bland annat har som mål att öka och harmonisera företagsinformationen. Direktivet har nära samhörighet med införandet av internationella redovisningsstandarder (IAS) 2005, samt direktiven om prospekt och marknadsmissbruk.

Kommissionär Frits Bolkestein, med ansvar för den inre marknaden, säger att ”detta förslag syftar till att säkerställa att investeringsbeslut fattas på grundval av sund information om värdepappersemittenter som skall finnas tillgänglig för alla slags investerare, små och stora, experter och lekmän. Investeringsbeslut som grundas på bättre information leder till att kapitalet fördelas bättre. Detta kommer att underlätta både för noterade bolag och investerare samt leda till enorma fördelar för den europeiska ekonomin som helhet. En verklig inre marknad för finansiella tjänster kräver att investerarna lätt och tryggt kan göra investeringar över gränserna. Jag vill uppnå detta utan att åsamka emittenterna alltför stora bördor. Jämfört med praxis i USA har vi valt mindre krävande perioder för offentliggörande av finansiell information och en mer pragmatisk blandning av detaljerade halvårsrapporter och mindre omfattande men tillförlitliga kvartalsinformation. Detta är det minsta som de moderna kapitalmarknaderna behöver för att locka mer investeringar från fler människor. Upplysta företag betraktar inte åtgärder för att öka insynen som bortkastade ansträngningar, utan som en investering i lojalitet och förtroende.

Direktivet innehåller också krav på språkanvändning. Idag kan medlemsstater där ett företag är noterat kräva att företaget ska offentligöra information till allmänheten på landets officiella språk. Förslaget innebär dock att bolag som är noterade i flera länder endast ska behöva översätta årsredovisningar och delårsrapporter från sitt hemspråk till engelska. Informationen kan sedan spridas via företagets hemsida, där företagen måste lägga ut alla delårsrapporter.

Förslaget kommer att läggas fram för Europaparlamentet och EUs minsterråd för antagande enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att Europaparlamentet har stort inflytande i detta beslut. Samtidigt pågår en process i Sverige där flera instanser får ge sin synpunkt på förslaget. Svaren ska inkomma senast i maj. Kommissionen beräknar att det nya EU-direktivet kan träda i kraft nästa år, men det är mycket beroende av hur medbeslutandeförfarandet fortskrider.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...