FAR valde ny ordförande i höstas. Anders Malmeby från KPMG har därför redan suttit några månader när Balans träffar honom. Dessutom har man inom FAR sedan länge traditionen att göra den vice ordföranden ordinarie efter en tvåårsperiod. En ny ordförande har alltså redan på mycket nära håll varit med om de senaste årens utveckling i föreningen.

När Ingvar Pramhäll porträtterades för fyra år sedan var rubriken ”Han blir FARs siste ordförande – om allt går som det ska”. Det gjorde det som bekant inte, samgåendet med SRS blev inte av. Två år senare skrev vi om Malmebys företrädare Mats Fredricson att ”Han ska bli förste ordförande i nya FAR”. Det blev han, men utvecklingen av föreningen gick inte som man hoppats. Både tillväxten och utvidgningen påverkades negativt av händelserna i Enronaffärens spår.

Om detta har Balans skrivit flera gånger. Nu är det 2003 och när detta läses bör föreningen ha nått ca 2 500 ledamöter. Hur mår FAR idag?

– Efter en trög start har vi nu börjat få en tillströmning av främst godkända revisorer men även en del av de specialister som blev kvar i revisionsbyråvärlden har blivit ledamöter, säger Anders Malmeby. Han tillägger att tanken på ett samgående med SRS var riktig men tiden var ännu inte mogen då.

Han betonar ofta att vi lever i en turbulent tid som präglas av stora förändringar. Några av dem har naturligtvis påverkat FAR som organisation, men än mer alla svenska revisorer i deras dagliga gärning:

Globaliseringen påverkar mest

– Globaliseringen är det som på lång sikt påverkar oss allra mest. Vi är, liksom det övriga näringslivet, en integrerad del i ett större sammanhang. Det i sin tur driver på en harmonisering, som t.ex. att de svenska börsbolagen ska tillämpa internationella redovisningsnormer från 2005.

Både FAR och de enskilda revisorerna måste hela tiden ha en mycket hög beredskap för att hantera nya utmaningar och stora oväntade förändringar. Även om mycket är ganska bra som det är:

– Jag menar att kvaliteten på de svenska publika bolagens redovisningar har förbättrats avsevärt på ett par decennier. De första årens vinnande bidrag i tävlingen om bästa årsredovisningen skulle idag ses som helt oacceptabla. Och även om det är bolagens styrelser som är ansvariga för att upprätthålla och utveckla informationen är det naturligtvis viktigt för intressenterna att redovisningen granskas av kompetenta och oberoende revisorer.

Kompetens och oberoende, alltså. Inga direkt nya frågor, men viktiga:

– Det viktigaste är kompetensen, de kraven är ju också fästa både på svensk och europeisk nivå. Och oberoendet har alltid varit en ledstjärna för kåren, säger Anders Malmeby, som inte tror att revisorsrotation är den patentmedicin som det sägs i en del media.

Kompetensen kan bli lidande

– Man kan naturligtvis få formellt fristående revisorer genom att byta ofta. Men kompetensen kan bli lidande, kvaliteten kan sjunka samtidigt som priset stiger. En liknande fråga är ju den om revisorns rådgivning. Det finns de som vill begränsa den, men även det skulle kunna leda till att kårens kompetens drabbas.

Här talar Anders Malmeby om de argument som säger att det är en fara om revisorn får granska sin egen rådgivning. Han och FAR menar dock att det i så fall är inom revisionen som det största s.k. självgranskningshotet uppstår när en revisor år två ska granska vad man i stor utsträckning redan tagit ställning till år ett. Och då skulle man alltså byta revisor varje år eller oftare.

– Oberoendet kan i stället ses som en mental process, att värna om den egna integriteten oavsett vilken uppgift man håller på att lösa. Vi håller också på att sjösätta våra nya etiska regler. Det är en stor fråga för FAR och för kåren. Det innebär dessutom att vi nu till fullo inkorporerar nya internationella normer för våra olika ledamotskategorier.

Bland övriga frågor som FAR får slita med under Anders Malmebys ordförandeskap finns också sådana som har hängt med länge:

Förväntningsgapet är en sådan fråga. Fortfarande är det svårt att marknadsföra budskapet att den lagstadgade revisionen inte har till självständig uppgift att upptäcka oegentligheter. Prisfrågan är ett annat exempel på sådant som diskuterats mycket redan tidigare.

– Allt annat lika borde arvodena gå upp, menar Anders Malmeby. De nya internationella normerna driver fram ökade behov av både revisions- och specialistinsatser.

Revisorerna ska bli synligare

Så gäller det att göra FAR och revisorerna synligare i debatten.

– Vi vill ju få ut vårt budskap så mycket som möjligt. En stor del av spelfältet definieras ju av media och där är det viktigt att vara med, säger nye ordföranden.

Och det finns flera skäl till det, Revisorerna måste synas också för att hålla kårens status uppe, det är något som är absolut livsviktigt för rekryteringen till branschen.

– Vi måste hela tiden få ut att det här är ett spännande yrke som har mycket att ge men som också ställer höga krav på sina utövare.

Inom FAR arbetar nu både förtroendevalda och kansli sedan en tid på någon form av utåtriktad satsning som ska göra revisionen och revisorerna mer kända och uppskattade i samhället.

Samtidigt har Anders Malmeby och hans kolleger också uppgiften att ordna successionen på FARs kansli och förlag som står inför en generationsväxling på flera ledande befattningar.

Så även om FARs utveckling under ordförandeperioden skulle bli mer planenlig än under de båda tidigare lär det finnas gott om arbetsuppgifter för den nya styrelsen och dess ordförande.

De viktiga frågorna

Balans brukar fråga den nye ordföranden vilka frågor som blir viktigast under deras ämbetsperiod. Så här svarade Anders Malmeby:

  • Förbättrade arbetsförutsättningar för professionen genom ändamålsenliga regler och normer, ökad tydlighet kring rollfördelning, statusfrågor kring yrket.

  • Vidareutveckling av FAR, bl.a. med anpassning till behoven för skattespecialister och revisorer inriktade mot ägarledda bolag.

  • Vidareutveckling av god revisionssed genom införande av Revisionsstandard i Sverige (RS). FARs arbete med översättning av IFAC:s internationella normer är nu klart efter flera års insatser. Nu vidtar stora utbildningsinsatser samt införande från 2004.

  • Att medverka till vidareutveckling av företagens externa finansiella rapportering, dels gällande IAS/IFRS, dels med nya teknikförutsättningar, t.ex. XBRL.

  • Möjligheter relaterade till ett eventuellt slopande av revisionsplikten för mindre företag.

  • Nya produkter och tjänster, t.ex. särskild granskning av intern kontroll (jämför Sarbanes-Oxley Act section 404), Webtrust, Systrust.

  • Krav på granskning av kvartalsrapporter i noterade bolag.

  • Successionsfrågorna på FAR (generalsekreterare och VD på FAR Förlag).

Anders Malmeby är född 1955 och uppvuxen i Kalmar. Han tog examen vid Högskolan i Växjö och studerade sedan vidare i bl.a. Lund och USA. Han har varit i branschen drygt 20 år, på KMPG Bohlins. Han ingår i KPMGs företagsledning och ansvarar revision och rådgivning till segmentet stora och internationella företag, inklusive noterade bolag. Han bor i Stockholm sedan drygt 20 år, är gift och har tre barn. Utanför yrket är han engagerad i barnens fritidsintresen, egen friskvård och har ett gammalt motorcykelintresse. Han har en Harley-Davidson V-Rod, bl.a. brukar han köra Mälaren runt (”tillsammans med ungefär 10 000 andra...”)

Bengt Holmquist