Balans nr 5 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida,

Uttalande 2003:8

Rätt för styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag att inneha aktier i konkurrerande företag och skyldighet att offentligt redovisa sådant aktieinnehav.

Aktiemarknadsnämden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida,

Uttalande 2003:9

Skyldighet för en budgivare att vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier erbjuda sig att förvärva av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida.

Till Finansdepartementet – Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22) från utredningen om Finansinspektionens roll och resurser. FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

FAR begränsar sig till att behandla de delar av betänkandet som handlar om revision och redovisning, men lämnar i det sammanhanget även några kommentarer till självregleringens roll och effektivitet.

FARs ståndpunkt

FAR tillstyrker att Bokföringsnämnden blir behörig myndighet på redovisningsområdet med ansvar för tillsynen av de icke-finansiella företagens redovisning, men att Finansinspektionen behåller normgivningsansvaret för de redovisningsfrågor som specifikt berör de finansiella företagen.

FAR instämmer i att delegerad tillsyn bör tillämpas på redovisningsområdet, särskilt genom att ta tillvara den kompetens som återfinns i den av Redovisningsrådet nybildade Panelen för övervakning av finansiell rapportering.

FAR instämmer i att tillsynen över revisorer inte bör överföras till Finansinspektionen.

FAR avstyrker det antydda förslaget om en närmare samverkan mellan Bokföringsnämnden och Revisorsnämnden.

FAR avstyrker förslaget att Finansinspektionen och Bokföringsnämnden skulle få samma skyldighet som Riksskatteverket att anmäla omständigheter rörande revisorer och revisionsbolag som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet.

FAR har invändningar mot den bild av en senfärdig, av akuta yttre hot styrd självreglering som tecknas av utredaren i betänkandets avsnitt 4.3.5.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://far.se>

Till Riksdagens revisorer – Staten som bolagsägare (Rapport 2002/03:10)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Staten som bolagsägare (Rapport 2002/03:10). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR finner att de frågor som behandlas i rapporten och som avser bolagsstämmovalda revisorer har stor betydelse för att skapa förutsättningar för att staten som aktieägare skall få bästa möjliga utbyte av en sådan revisors insatser. FAR vill med detta som bakgrund ge sin syn på rapportens framställning och slutsatser med synpunkter på hur rapporteringen skall kunna arrangeras utan att revisorn riskerar att bryta mot den tystnadsplikt som gäller för en revisor enligt 10 kap. 37 § ABL.

Läs remissvaret i sin helhet på <http:/www.far.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...