Aktiemarknadsnämden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida,

Uttalande 2003:8

Rätt för styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag att inneha aktier i konkurrerande företag och skyldighet att offentligt redovisa sådant aktieinnehav.

Aktiemarknadsnämden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida,

Uttalande 2003:9

Skyldighet för en budgivare att vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier erbjuda sig att förvärva av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida.

Till Finansdepartementet – Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22) från utredningen om Finansinspektionens roll och resurser. FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

FAR begränsar sig till att behandla de delar av betänkandet som handlar om revision och redovisning, men lämnar i det sammanhanget även några kommentarer till självregleringens roll och effektivitet.

FARs ståndpunkt

FAR tillstyrker att Bokföringsnämnden blir behörig myndighet på redovisningsområdet med ansvar för tillsynen av de icke-finansiella företagens redovisning, men att Finansinspektionen behåller normgivningsansvaret för de redovisningsfrågor som specifikt berör de finansiella företagen.

FAR instämmer i att delegerad tillsyn bör tillämpas på redovisningsområdet, särskilt genom att ta tillvara den kompetens som återfinns i den av Redovisningsrådet nybildade Panelen för övervakning av finansiell rapportering.

FAR instämmer i att tillsynen över revisorer inte bör överföras till Finansinspektionen.

FAR avstyrker det antydda förslaget om en närmare samverkan mellan Bokföringsnämnden och Revisorsnämnden.

FAR avstyrker förslaget att Finansinspektionen och Bokföringsnämnden skulle få samma skyldighet som Riksskatteverket att anmäla omständigheter rörande revisorer och revisionsbolag som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet.

FAR har invändningar mot den bild av en senfärdig, av akuta yttre hot styrd självreglering som tecknas av utredaren i betänkandets avsnitt 4.3.5.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://far.se>

Till Riksdagens revisorer – Staten som bolagsägare (Rapport 2002/03:10)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Staten som bolagsägare (Rapport 2002/03:10). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR finner att de frågor som behandlas i rapporten och som avser bolagsstämmovalda revisorer har stor betydelse för att skapa förutsättningar för att staten som aktieägare skall få bästa möjliga utbyte av en sådan revisors insatser. FAR vill med detta som bakgrund ge sin syn på rapportens framställning och slutsatser med synpunkter på hur rapporteringen skall kunna arrangeras utan att revisorn riskerar att bryta mot den tystnadsplikt som gäller för en revisor enligt 10 kap. 37 § ABL.

Läs remissvaret i sin helhet på <http:/www.far.se>