Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Redovisning & redovisningar: Panelens arbete

I april meddelades att föreningen för utvecklande av god redovisningssed bildat en så kallad panel med uppgift att övervaka att börsbolagens finansiella rapporter upprättas utifrån god redovisningssed. Av pressmeddelandet framgick också att ordförande för panelen är justitierådet Hans Gunnar Solerud, att det finns två vice ordförande, Clas Reuterskiöld och Lars Östman och därutöver sju ytterligare ledamöter. Ordföranden samt de båda vice ordförandena utgör den så kallade ordförandegruppen.

Panelen skall utreda om ett börsföretag brutit mot god redovisningssed. Om den finner att så skett kommer detta att publiceras. Avsteget från god redovisningssed kan också leda till att Stockholsbörsen vidtar sanktioner. Panelen har alltså inga egna sanktionsmedel utan dessa är liksom tidigare knutna till noteringsavtalet.

Panelens granskande verksamhet ombesörjes av ett kansli under ledning av Dennis Svensson. Kansliet är gemensamt för Redovisningsrådet, Akutgruppen och panelen. I kansliet ingår Björn Grundvall, Sigvard Heurlin, Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt. Dessa läser samtliga årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för de noterade företagen. När det gäller den granskning som görs för 2002 omfattas dock bara företag noterade vid Stockholmsbörsen. Avsikten är att kommande år utvidga granskningen också till företag noterade vid övriga marknadsplatser.

Syftet med granskningen är att identifiera avvikelser från lag, annan författning, Redovisningsrådets rekommendationer samt rekommendationer från andra normgivande organ, exempelvis Aktiemarknadsnämnden. De iakttagelser som kansliet görs diskuteras inom kansliet. Normalt kommer dessa diskussioner att leda fram till att ett brev skickas till det företag som berörs. Brevet kan också leda till en dialog med företaget i den mån som kansliet anser att det finns oklarheter i företagets årsredovisning. I och med att skriftväxlingen är avslutad vidtas ingen ytterligare åtgärd utan utgångspunkten är att företaget korrigerar kommande rapporter.

Kansliet kan emellertid i sin granskning också göra iakttagelser som den bedömer utgör ett mer allvarligt avsteg från god redovisningssed. I sådana fall kontaktas ordförandegruppen. I de fall som ordförandegruppen och kansliet kommer fram till att det rör sig om ett möjligt panelärende vidtar en mer formell procedur där företaget ges möjlighet att både skriftligen och muntligen redogöra för sin syn inför panelen.

Granskningen av årsredovisningar och delårsrapporter har påbörjats. De första breven till förtag väntas skickas ut under juni. Granskningen förväntas vara slutförd under september. Förutom de iakttagelser som skickas ut till vart och ett av de berörda företagen kommer kansliet också att sammanställa en skrift där ett antal av de principiellt mer intressanta frågeställningarna kommer att behandlas liksom en redogörelse för olika panelärenden. Denna skrift avses att publiceras i anslutning till Finforum som, detta år kommer att hållas den 12 november.

Av Rolf Rundfelt och Dennis Svensson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...