Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Redovisning & redovisningar: Panelens arbete

I april meddelades att föreningen för utvecklande av god redovisningssed bildat en så kallad panel med uppgift att övervaka att börsbolagens finansiella rapporter upprättas utifrån god redovisningssed. Av pressmeddelandet framgick också att ordförande för panelen är justitierådet Hans Gunnar Solerud, att det finns två vice ordförande, Clas Reuterskiöld och Lars Östman och därutöver sju ytterligare ledamöter. Ordföranden samt de båda vice ordförandena utgör den så kallade ordförandegruppen.

Panelen skall utreda om ett börsföretag brutit mot god redovisningssed. Om den finner att så skett kommer detta att publiceras. Avsteget från god redovisningssed kan också leda till att Stockholsbörsen vidtar sanktioner. Panelen har alltså inga egna sanktionsmedel utan dessa är liksom tidigare knutna till noteringsavtalet.

Panelens granskande verksamhet ombesörjes av ett kansli under ledning av Dennis Svensson. Kansliet är gemensamt för Redovisningsrådet, Akutgruppen och panelen. I kansliet ingår Björn Grundvall, Sigvard Heurlin, Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt. Dessa läser samtliga årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för de noterade företagen. När det gäller den granskning som görs för 2002 omfattas dock bara företag noterade vid Stockholmsbörsen. Avsikten är att kommande år utvidga granskningen också till företag noterade vid övriga marknadsplatser.

Syftet med granskningen är att identifiera avvikelser från lag, annan författning, Redovisningsrådets rekommendationer samt rekommendationer från andra normgivande organ, exempelvis Aktiemarknadsnämnden. De iakttagelser som kansliet görs diskuteras inom kansliet. Normalt kommer dessa diskussioner att leda fram till att ett brev skickas till det företag som berörs. Brevet kan också leda till en dialog med företaget i den mån som kansliet anser att det finns oklarheter i företagets årsredovisning. I och med att skriftväxlingen är avslutad vidtas ingen ytterligare åtgärd utan utgångspunkten är att företaget korrigerar kommande rapporter.

Kansliet kan emellertid i sin granskning också göra iakttagelser som den bedömer utgör ett mer allvarligt avsteg från god redovisningssed. I sådana fall kontaktas ordförandegruppen. I de fall som ordförandegruppen och kansliet kommer fram till att det rör sig om ett möjligt panelärende vidtar en mer formell procedur där företaget ges möjlighet att både skriftligen och muntligen redogöra för sin syn inför panelen.

Granskningen av årsredovisningar och delårsrapporter har påbörjats. De första breven till förtag väntas skickas ut under juni. Granskningen förväntas vara slutförd under september. Förutom de iakttagelser som skickas ut till vart och ett av de berörda företagen kommer kansliet också att sammanställa en skrift där ett antal av de principiellt mer intressanta frågeställningarna kommer att behandlas liksom en redogörelse för olika panelärenden. Denna skrift avses att publiceras i anslutning till Finforum som, detta år kommer att hållas den 12 november.

Av Rolf Rundfelt och Dennis Svensson