I slutet av maj lade EU-kommissionen fram en handlingsplan för att uppnå en modernare bolagsrätt och en förstärkt företagsstyrning inom EU. Syftet är framför allt att öka förtroendet på kapitalmarknaderna, men också att stärka aktieägarnas rättigheter, ge ökat skydd åt anställda och borgenärer samt öka företagens effektivitet och konkurrenskraft. Handlingsplanen är EU-kommissionens svar på den så kallade Winter-rapporten som lades fram i november 2002. Behovet av en handlingsplan har stärkts eftersom Europas kapitalmarknader fortsätter att integreras. Andra viktiga faktorer är den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, den kommande utvidgningen av EU med tio nya medlemsstater och de skadliga verkningarna av nyligen inträffade finansskandaler.En modernisering av bolagsrätten på EU-nivå är nödvändig då allt fler företag verkar över nationsgränserna på den inre marknaden. Ett förslag kommer inom kort läggas fram som ska underlätta fusioner mellan företag från olika medlemsländer. Förslaget kommer också att behandla frågan om flyttning av ett bolags säte från ett medlemsland till ett annat.

EU-kommissionen anser inte att det räcker med självreglering av marknaden, men anser heller inte att man ska införa en europeisk lag för företagsstyrning. Det ska i stället finnas ett antal minimiregler på en mellanliggande nivå, mellan internationella principer och nationell lagstiftning. En av de saker som EU-kommissionen anser vara mest brådskande med att införa rör börsföretagens årsredovisning. Den ska i framtiden innehålla ett sammanhängande och beskrivande yttrande om de viktigaste inslagen avseende struktur och praxis för deras företagsstyrning.

Handlingsplanen kommer att behandlas av Europaparlamentet och rådet och finns tillgänglig i sin helhet på <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/news/index.htm>. . .Den som vill har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet t.o.m. den 31 augusti 2003.

I samband med handlingsplanen presenterade EU-kommissionen tio prioriteringar för att förbättra och harmonisera den lagstadgade revisionen inom EU. Syftet är att säkerställa att investerare och andra berörda parter kan förlita sig fullt ut på att reviderade räkenskaper är korrekta samt att förhindra intressekonflikter för revisorer och förstärka EUs skydd mot Enron-liknande skandaler.

EU-kommissionen föreslår bland annat att ISA ska tillämpas på all lagstadgad revision inom EU från och med 2005. En modernisering av det åttonde bolagsdirektivet kommer att ske för att göra det tillämpligt på all lagstadgad revision inom EU. Det kommer att innefatta principer för offentlig insyn, extern kvalitetssäkring, revisorers oberoende, regler om god revisionssed, revisionsstandarder, disciplinåtgärder samt regler om att utse och avsätta revisorer. EU-kommissionen planerar också att genomföra en undersökning av strukturen och tillträdet på revisionsmarknanden i EU.

Till sist vill jag passa på att påminna om höstens folkomröstning. Samla så mycket information som möjligt under sommaren så att du den 14 september kan svara på frågan ”Anser du att Sverige bör införa euron som valuta?”.

Civ. ek. Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com