Som vi redogjort för vid flera tillfällen i Balans pågår intensiva diskussioner om revidering av IASBs båda standarder om finansiella instrument; IAS 32 och 39. Ett av de beslut som IASB fattat och som bekräftades vid det senaste styrelsemötet gäller redovisningen av derivat vars värde är baserat på företagets egna aktier. Frågan är i högsta grad aktuell för svenska företag eftersom ett av de slag av derivat som omfattas är de swapavtal som ingåtts för att, som det heter, säkra åtaganden i samband med personaloptioner.

Enligt IASB är redovisningen beroende av hur villkoren utformats. Om ett företag ingår ett avtal med exempelvis en bank, enligt vilket banken åtar sig att leverera företagets egna aktier vid en framtida tidpunkt, utgör avtalet ett egetkapitalinstrument. Det betyder att den betalning som företaget utger skall belasta det egna kapitalet. Är å andra sidan avtalet utformat så att banken i stället för att leverera aktier, skall betala ett belopp i kontanter motsvarande värdeökningen är avtalet ett finansiellt instrument. Samma sak gäller i det fall aktiekursen sjunkit och företaget kompenserar banken för detta. Det i sin tur betyder att betalningen löpande skall redovisas över resultaträkningen.

Företagen har ett åtagande

Flertalet av de swapavtal som företag ingått med banker utgår från en reglering med kontanter. Syftet kan vara att på detta sätt erhålla medel som matchar företagets utbetalning för sociala avgifter. Nergången på aktiemarknaden har emellertid medfört att det finns betydande undervärden i de här avtalen. Företagen har alltså ett åtagande att kompensera bankerna för de (orealiaserde) förluster som dessa gjort. Enligt min bedömning skall den här förlusten redovisas som en avsättning i företagens balansräkning. Så sker också normalt. Det verkar också som om dominerande praxis är att motposten till denna avsättning utgörs av eget kapital, det vill säga att företagen uppfattar avtalet som ett egetkapitalinstrument. med mycket stor sannolikhet kommer detta alltså att ändras. När omarbetningen av IAS 32 och 39 träder i kraft är ännu oklart. Förmodligen handlar det om 2004.

*** För övrigt pågår analysen av de kommentarer som erhållits på utkastet om aktierelaterade betalningar. Ca 200 svar har kommit in varav flertalet anges stödja förslaget att kostnadsföra den kostnad som är förenad med optionerna. En första diskussion är planerad till det styrelsemöte som hålls i april–maj. Vidare kan nämnas att IASB förmodligen inom kort kommer att påbörja ett arbete med att revidera IAS 17 om leasing. Det är ett projekt som ASB förberett och som väntas innebära att uppdelningen mellan operationella och finansiella leasingavtal slopas.

Redaktör:Rolf Rundfelt