Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www. aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:11

Undantag från budplikt (Mellby Switzerland SA)

Uttalande 2003:12

Villkor vid offentligt erbjudande om aktieförvärv (Ramböll Hannemann & Höjlund A/S bud på Scandiaconsult AB

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar

FAR har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över Bokföringsnämndens (BFN) Förslag till allmänt råd och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR anser därför att redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar kan ske på det sätt som förslaget förordar, med undantaget att medlen bör utgöra en egen fond i fritt eget kapital i stället för bundet eget kapital.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalningslagen (1997:483)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalnings-lagen (1997:483). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget beträffande slutlig skatt, men föreslår dels att alla skattskyldiga skall kunna fyllnadsbetala den 4 maj, dels att räntesatsen inte skall höjas.

FAR avstyrker förslaget beträffande omprövningsbeslut och anstånd.

FAR föreslår vissa ytterligare förbättringar för de skattskyldiga med avseende på administrationen av skattekonton.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>