Balans nr 6–7 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www. aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:11

Undantag från budplikt (Mellby Switzerland SA)

Uttalande 2003:12

Villkor vid offentligt erbjudande om aktieförvärv (Ramböll Hannemann & Höjlund A/S bud på Scandiaconsult AB

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar

FAR har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över Bokföringsnämndens (BFN) Förslag till allmänt råd och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR anser därför att redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar kan ske på det sätt som förslaget förordar, med undantaget att medlen bör utgöra en egen fond i fritt eget kapital i stället för bundet eget kapital.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalningslagen (1997:483)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalnings-lagen (1997:483). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget beträffande slutlig skatt, men föreslår dels att alla skattskyldiga skall kunna fyllnadsbetala den 4 maj, dels att räntesatsen inte skall höjas.

FAR avstyrker förslaget beträffande omprövningsbeslut och anstånd.

FAR föreslår vissa ytterligare förbättringar för de skattskyldiga med avseende på administrationen av skattekonton.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...