Revisionsberättelsen

Vid IAASB:s sammanträde i december 2003 Berlin beslutades om en remissversion av den omgjorda standarden ISA 700 som nu har benämningen ”The Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements” (tidigare ”The Auditor’s Report”) (se ”Revision” Balans nr 1, 6–7 och 12/2003). Den omgjorda ISAn ger standarder för och vägledning om revisionsberättelsen när revisorns slutsats är att en revisionsberättelse enligt standardutformningen kan lämnas, dvs. att det inte finns något behov av några anmärkningar eller särskilda upplysningar i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelser som avviker från standardutformningen föreslås behandlas i en ny ISA 701 ”Modifications to the Independent Auditor’s Report”. Ett projekt för detta arbete är just beslutat och en remissversion av den nya 701 väntas i början av 2005. Punkterna 29 till och med 46 i befintliga ISA 700 har oförändrade flyttats över för att tills vidare utgöra den nya ISA 701.

Den nya inriktningen på

ISA 700 nödvändiggör en omgörning av befintliga ISA 800 ”The Auditor’s Report on Special Purpose Audit Engagement”. Ett projekt för detta arbete är under tillsättning. (ISA 800 är ännu inte utgiven som svensk RS.) Den omgjorda ISA 700 leder också till föreslag till ändringar i ISA 200 ”Objective and General Principles of an Audit of Financial Statements”, ISA 210 ”Terms of Engagement” och ISA 560 ”Subsequent Events”.

De nu publicerade remissversionerna innehåller ny vägledning jämfört med nuläget bl.a. om följande.

 • De frågor som revisorn överväger i slutfasen av revisionen när slutsatser skall dras och revisionsberättelsen skall utformas. I nuläget fokuserar ISA på förhållanden då en avvikelse från standardutformningen kan vara nödvändig och vägledningen om detta finns i olika ISA. I remissversionen finns ett nytt avsnitt i ISA 700 som behandlar de förhållanden en revisor behöver överväga när han eller hon i revisionens slutfas bedömer frågan om de finansiella rapporterna (årsredovisningen) ger en rättvisande bild (motsvarande). Vägledningen omfattar revisorns ansvar i de sällsynta fall då särskilda krav i föreställningsramen för ekonomisk rapportering kan leda till vilseledande information eller till att tilläggsinformation är nödvändig.

 • Hänvisningen i revisionsberättelsen till tillämplig föreställningsram för ekonomisk rapportering liksom när det gäller enligt vilket ramverk (ISA och/eller nationellt ramverk (RS och god revisionssed)) revisionen utförts.

 • Revisorns ansvar med avseende på sådan ytterligare information som finns i de finansiella rapporterna (årsredovisningen) men som inte krävs enligt den tillämpliga föreställningsramen för ekonomisk rapportering.

 • Revisionsberättelsens datering. Bland annat att detta datum skall baseras på det datum då revisorn har de tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som behövs för att utforma revisionsberättelsen.

 • Hanteringen i revisionsberättelsen av andra rapporteringskrav än uttalandet om de finansiella rapporterna. Som bekant gäller ISA i original en revision som utmynnar i endast ett uttalande, nämligen om de finansiella rapporternas rättvisande bild. I Sverige liksom i många andra europeiska länder finns dessutom krav på eller möjlighet för en revisor att i revisionsberättelsen, obligatoriskt eller i förekommande fall, uttala sig om eller rapportera andra förhållanden. Remissversionen av ISA 700 klargör att dessa tillkommande skyldigheter skall vara tydligt identifierade och åtskilda i revisionsberättelsen, lämpligen i ett separat avsnitt.

Utöver den nya eller ändrade vägledningen enligt ovan föreslås också ändringar i ordalydelsen av en revisionsberättelse enligt standardutformningen. Ändringarna avser bl.a.

 • bättre förklaringar av företagsledningens respektive revisorns ansvar,

 • en uppdaterad beskrivning av vad en revision innefattar för att spegla de nya revisionsriskstandarderna och

 • ett klargörande av omfattningen av revisorns ansvar när det gäller intern kontroll.

Till vänster visas den nya ordalydelsen av revisionsberättelsen i remissversionen.

Koncernrevision

Vid Berlinsammanträdet beslutade IAASB också om remissversionerna av en omgjord ISA 600 ”The Work of Related Auditors and Other Auditors in the Audit of Group Financial Statements” och en ny IAPS (vägledande uttalande) ”The Audit of Group Financial Statements” (se ”Revision” Balans nr 1, 6–7 och 12/2003).

ISA 600, som i nuvarande version har benämningen ”Using the Work of Another Auditor”, har utökats för att klargöra revisorns ansvar när han eller hon i sin egenskap av koncernrevisor beslutar sig för att använda antingen en närstående revisors eller annan revisors vid revisionen av de finansiella rapporterna för en koncern. En ”närstående revisor” (”related auditor”) innefattar en revisor annan än koncernrevisorn från koncernrevisorns kontor, något annat kontor tillhörande koncernrevisorns revisionsföretag eller från ett revisionsföretag i samma nätverk eller som verkar under gängse riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll. ”Annan revisor” (”Other auditor”) är revisorer från ett revisionsföretag utan anknytning.

Remissversionen av ISA 600 behandlar

 • att acceptera att vara koncernrevisor och att fortsätta i den rollen,

 • omfattning och inriktning på det arbete som skall göras i det enskilda koncernföretaget och på konsolideringsnivå (vilket påverkas av den bedömda risken för väsentliga felaktigheter på nivån koncernens finansiella rapporter),

 • annan revisors professionella kvalifikationer, oberoende, professionella kompetens, resurser och kvalitetskontroll,

 • tillgång till information,

 • kommunikation både till och från närstående revisor och annan revisor,

 • att bestämma när en närstående revisors och annan revisors arbete är fullgott,

 • att överväga en närstående revisors och annan revisors granskningsresultat,

 • överväganden kring rapporteringen av revisionen,

 • dokumentationskrav.

Remissversionen av den nya IAPS ger vägledning om tillämpningen av ISA vid en koncernrevision. Ansatsen är en riskbaserad granskning med koncernperspektiv när nödvändig granskningsinsats bestäms.

Remissversionerna finns på IAASB:s hemsida <http://www.iaasb.org>. För att förbättra de remissvar till IAASB som FARs revisionskommitté avser att lämna välkomnas Balansläsarnas synpunkter på remissversionerna senast den 5 mars 2004 (e-post: lars-gunnar.larsson@far.se).

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

[Appropriate Addressee]

Report on the financial statements*

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the balance sheet as at December 31 20X1, and the income statement, statement of changes in equity and cash flows statement for the year then ended, and the related notes

Management’s responsibility

Management is responsible for the preparation and the fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). This responsibility includes maintaining internal control relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies that are consistent with IFRS; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable, but not absolute, assurance whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The audit procedures selected depend on the auditor’s assessment of the risks of material misstatement in the financial statements. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation of the financial statements as a basis for designing audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation and disclosures. We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or ”present fairly, in all material respects,”) the financial position of ABC Company as of December 31, 20X1, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on other legal and regulatory requirements

[Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the nature of the auditor’s other reporting responsibilities.

[Date of the auditor’s report]

[Auditor’s signature]

[Auditor’s address]

* The subheading, ”Report on the financial statements”, is unnecessary in circumstances when the second subheading, ”Report on other legal and regulatory requirements” , is not applicable.]

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.