Skattekommittén sammanträdde tre gånger under året, i Stockholm, Göteborg och i Malmö, berättade dess ordförande Bo Ahlstrand. Dessutom har man regelbundna möten med skattemyndigheterna. Kommittén har avgivit 19 remisser under 2003 och han listade några av de tyngsta frågorna:

En sådan var ett förslag till nya regler om beskattning av handelsbolag (”det sker med viss regelbundenhet attacker mot den bolagsformen”) som tycks avvärjt. Andra tyngdpunkter var en promemoria om nya s.k. cfc-regler, en lagrådsremiss om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar samt skatteregler vid övertagande av pensionsutfästelser (svårt med europapensioner).