När bokföringsfiffel och förskingring i mångmiljardklass uppdagades i den italienska livsmedelsjätten Parmalat, innebar det att den redan påbörjade revideringen av de italienska revisionslagarna hamnade i gräddfilen. Förändringarna blev dessutom stramare än vad som tidigare hade indikerats.

Moderbolagets styrelse tillskrivs numera större ansvar i alla led. Dessutom ser det ut som att revisionsplikt kan komma att införas även för mindre bolag. Något som hittills inte existerat. Med andra ord: Rakt motsatt trend jämfört med i Sverige.

Ytterligare en skillnad mellan Italien och Sverige blir att i Italien kommer revisionsfirman – inte enbart revisorn personligen – att bytas ut vart sjätte år. Allt enligt den nya lag som ännu inte trätt ikraft.

En av förändringarna efter Parmalat-affären är att finanschefer och deras verksamhet numera faller inom lagens ram för ägarkontroll. Idag ska finansdirektören tillsammans med företagets vd sätta sitt namn under allt informationsmaterial som släpps från företaget. En annan förändring innebär att styrelseordförande inte tillåts ingå i revisionskommittén. Numera är det dessutom lagstadgat att minst en ledamot av styrelsen ska representera minoritetsintressen.

– Revisionskommittéer är ett relativt nytt fenomen i Italien, säger Nicola di Benedetto, partner i Pricewaterhouse-Coopers SpA i Rom. Han tillägger att den nya kontrollmyndighet som kommer att grundas ska reglera antalet revisionskommitteuppdrag som en person kan åta sig.

Två typer av revisorer

Den italienska lagen kräver revision i börsbolag av två typer av revisorer: Revisorer enligt lag (statutory auditors) och oberoende revisorer (independent auditors). De förras uppdrag har hittills inneburit att de inte utfört revision i enlighet med internationell revisionsstandard. Detta innebär att de i praktiken har utfört en mer begränsad revision jämfört med de senare. Nytt är nu att justitiedepartementet fastställer exempelvis regler för den verksamhet som revisorer enligt lag utför. Revisorerna får t.ex. inte ha vare sig privata eller affärsmässiga förbindelser med styrelseledamöter. Att lagen efterlevs ska kontrolleras av myndigheterna. Nytt är också att de oberoende revisorerna inte kan vara konsulter och revisorer i samma bolag.

I Parmalat-skandalens kölvatten har de italienska lagstiftarna stramat upp reglerna vad gäller utländska dotterbolag. Numera krävs att bokslut i dessa följer samma revisionsregler som moderbolaget i Italien alternativt internationell revisionsstandard. Och styrelsen samt revisorerna har ansvar även för denna redovisning.

Alla de nya regler som numera omgärdar de italienska revisorernas verksamhet och hur ett bokslut ska redovisas, innebär enligt Nicola di Benedetto att ett uppdrag tar fler timmar än tidigare:

– Kostnaderna och därmed våra arvoden är på väg uppåt, förklarar han.