Svårighetsgraden i revisorsexamen är väl avvägd men provtiden är för kort.

Så kan man sammanfatta åsikterna som kom fram när Revisorsnämndens examensråd hade bjudit in representanter från branschen för att utbyta erfarenheter från hittills genomförda prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen.

– Det generella omdömet var att pro ven är bra och att svårighetsgraden på frågorna är väl avvägda, säger examensrådets ordförande Ulla Nordin Buisman.

Däremot fanns det en del synpunkter på provtiden bland de drygt 15 branschrepresentanterna.

– En halvtimme mer skulle betyda mycket för tentanderna och fler skulle klara provet, menade en representant från en av de större revisionsbyråerna.

– Vi har noterat synpunkten och examensrådet har diskuterat frågan om längre provtid skulle innebära att fler klarar provet. Men i dagsläget finns inget beslut om att förlänga provtiden, säger Ulla Nordin Buisman och tillägger att det inte finns några entydiga tecken på att det är tidsbristen som är den främsta orsaken till att en del tentander inte får godkänt.

Resultat

Hösten

Våren

Hösten

Våren

Högre revisorsexamen

2002

2003

2003

2004

Total

19

0

61

32

Godkända

13

0

30

23

Andel godkända

68,4 %

0,0 %

49,2 %

71,9 %

Resultat

Hösten

Våren

Hösten

Våren

Hösten

Våren

Revisorsexamen

2001

2002

2002

2003

2003

2004

Totalt

73

64

206

140

234

101

Godkända

47

24

132

46

98

61

Andel godkända

64,4 %

37,5 %

64,1 %

32,9 %

41,9 %

60,4 %

Källa: Revisorsnämnden

Provkonstruktören Staffan Landén informerade om kvalitetssäkringen av revisorsproven. Han gjorde även en genomgång av provens ämnesområden och gick igenom rättningsprocessen. Staffan Landén upplyste också om att examensrådet går igenom proven 3–4 gånger under konstruktionstiden för att säkerställa kvaliteten. När proven väl är klara görs ett slutligt test där en eller flera personer, som nyligen avlagt revisorsexamen respektive högre revisorsexamen, gör proven under så provlika förhållanden som möjligt.

Är provet för svårt?

Frågan om huruvida revisorsexamen är för svår var ett annat ämne som togs upp. Det var dock inte någon rykande het fråga och majoriteten av de närvarande verkade nöjd med svårighetsgraden.

– Provet ska vara en kvalitetsstämpel. Redan revisorsexamen ger full behörighet och då ska inte provet vara för lätt, säger Ulla Nordin Buisman.

Gunnar Sandsten, ledamot i examensrådet, instämmer.

– Den som tenterar måste visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper och tillräckligt omdöme för att självständigt genomföra en revision och skriva under en revisionsberättelse, säger Gunnar Sandsten.

Examensrådet betonade vikten av att verkligen svara på frågorna och uppmanar tentanderna att visa att de har tänkt själva.

– Att klippa in exempelvis lagtext och rekommendationer i svaret ger inga extra poäng, upplyser Gunnar Sandsten.

För att klara revisorsexamen eller högre revisorsexamen krävs minst 75 av 100 poäng.

Den som inte är nöjd med rättningen kan begära förnyad bedömning. En tumregel är dock att man bör ha fått över 70 poäng för att det ska vara möjligt att bli godkänd vid en omprövning.

– Rättningen är en rigorös process. Alla som hamnar precis under godkänt gås igenom en extra gång, säger Ulla Nordin Buisman.

Examensrådet uppmanade byrårepresentanterna att råda kommande tentander att läsa gamla prov för att öka chanserna att få godkänt. Tidigare prov och svarsmallar finns på revisorsnämndens hemsida.

Pernilla Halling