Balans nr 11 2004

Så fungerar kvalitetskontrollen

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades år 1995.

Ordförande: Tidigare ordföranden i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Elisabeth Palm. Vice ordförande: Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, Hovrätten för Västra Sverige.

Ledamöter: Biträdande avdelningschef Eva Ekström, Finansinspektionen, godkänd revisor Klas-Erik Hjorth, Lindebergs Grant Thornton AB, skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt näringsliv, utredningssekreterare Jan-Erik Moreau, LO, professor Claes Norberg, Lunds universitet, skattechef Vilhelm Andersson, Skatteverket, auktoriserad revisor Ulla Nordin Buisman, PricewaterhouseCoopers AB.

Kvalitetskontrollstyrelse

Kvalitetskontrollstyrelse med en majoritet av icke-revisorer ska utöva tillsyn över kvalitetsnämndernas arbete med kvalitetskontroll av revisionsverksamhet. Kvalitetskontrollstyrelsen består av fem ledamöter, varav två revisorer, en från vardera FAR (Magnus Torén) och SRS (Leif Edling). Styrelsens tre övriga ledamöter representerar Föreningen Svenskt Näringsliv (Torbjörn Spector), Företagarnas Riksorganisation (Anders Åberg) och Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Tore Liedholm). Kvalitetskontrollstyrelsen har till uppgift att:

  • övervaka styrningen (planering och kontroll) av kvalitetssäkringssystemet

  • övervaka konkret tillämpning av urvalskriterier såvitt gäller oberoende och objektivitet

  • godkänna offentliggörande av resultaten av kvalitetssäkringen

  • utvärdera kontrollresultatet

  • pröva vilka ärenden som ska hänskjutas till RN och

  • följa upp kvalitetskontrollanternas arbete och bedömningar.

Kvalitetsnämnder

Kvalitetsnämnder, en för FAR och en för SRS. Ordförande i FARs nämnd är Bo Ribers, KPMG Stockholm. Hos SRS är Eva Sandström, Ranby Revisorer i Göteborg, ordförande för nämnden. Kvalitetsansvarig för både SRS och FAR är den nyanställde Lennart Iredahl som började denna tjänst 1 november i år.

Kvalitetskontrollanter

Kvalitetskontrollanter som utför kvalitetskontroller hos ledamöterna utbildas av FAR (35 kontrollanter) och SRS (26 kontrollanter). Kvalitetskontrollanterna rapporterar resultaten av sin granskning till den kvalitetsnämnd som ledamoten tillhör, det vill säga respektive kvalitelsekreterare.

Kvalitetskontrollanterna utför antingen kontroll av byråns interna kontrollsystem eller om byrån är liten och ett sådant inte finns, så görs en substansgranskning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...