Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades år 1995.

Ordförande: Tidigare ordföranden i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Elisabeth Palm. Vice ordförande: Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, Hovrätten för Västra Sverige.

Ledamöter: Biträdande avdelningschef Eva Ekström, Finansinspektionen, godkänd revisor Klas-Erik Hjorth, Lindebergs Grant Thornton AB, skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt näringsliv, utredningssekreterare Jan-Erik Moreau, LO, professor Claes Norberg, Lunds universitet, skattechef Vilhelm Andersson, Skatteverket, auktoriserad revisor Ulla Nordin Buisman, PricewaterhouseCoopers AB.

Kvalitetskontrollstyrelse

Kvalitetskontrollstyrelse med en majoritet av icke-revisorer ska utöva tillsyn över kvalitetsnämndernas arbete med kvalitetskontroll av revisionsverksamhet. Kvalitetskontrollstyrelsen består av fem ledamöter, varav två revisorer, en från vardera FAR (Magnus Torén) och SRS (Leif Edling). Styrelsens tre övriga ledamöter representerar Föreningen Svenskt Näringsliv (Torbjörn Spector), Företagarnas Riksorganisation (Anders Åberg) och Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Tore Liedholm). Kvalitetskontrollstyrelsen har till uppgift att:

  • övervaka styrningen (planering och kontroll) av kvalitetssäkringssystemet

  • övervaka konkret tillämpning av urvalskriterier såvitt gäller oberoende och objektivitet

  • godkänna offentliggörande av resultaten av kvalitetssäkringen

  • utvärdera kontrollresultatet

  • pröva vilka ärenden som ska hänskjutas till RN och

  • följa upp kvalitetskontrollanternas arbete och bedömningar.

Kvalitetsnämnder

Kvalitetsnämnder, en för FAR och en för SRS. Ordförande i FARs nämnd är Bo Ribers, KPMG Stockholm. Hos SRS är Eva Sandström, Ranby Revisorer i Göteborg, ordförande för nämnden. Kvalitetsansvarig för både SRS och FAR är den nyanställde Lennart Iredahl som började denna tjänst 1 november i år.

Kvalitetskontrollanter

Kvalitetskontrollanter som utför kvalitetskontroller hos ledamöterna utbildas av FAR (35 kontrollanter) och SRS (26 kontrollanter). Kvalitetskontrollanterna rapporterar resultaten av sin granskning till den kvalitetsnämnd som ledamoten tillhör, det vill säga respektive kvalitelsekreterare.

Kvalitetskontrollanterna utför antingen kontroll av byråns interna kontrollsystem eller om byrån är liten och ett sådant inte finns, så görs en substansgranskning.