Balans nr 12 2004

Revision: Ändringar i revisionsberättelsemallen fr.o.m. 1 januari 2005

Enligt ett sent riksdagsbeslut som kom från trycket den 23 november 2004 (SFS 2004:974) har det införts nya bestämmelser i 10 kap. aktiebolagslagen (ABL) m.fl. lagar (se prop. 2003/04: 157) om revisionsberättelsens utformning. Ändringarna gäller revisionsberättelser som dateras den 1 januari 2005 och senare. Bakgrunden är ändringar i EG-direktiv som skall vara införda i svensk lag senast vid årsskiftet 2004/05. Nedan kommenteras de nya bestämmelserna och de ändringar som gjorts i revisionsberättelsemallen enligt standardutformningen från samma datum.

27 a § ABL

Punkt 3 om normsystem för redovisning

Enligt en ny bestämmelse i punkt 3 i 27 a § skall revisionsberättelsens inledning innehålla bl.a. uppgift om ”vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat”.

Ändring i mallen

I slutet av den andra meningen i det första stycket görs tillägget”... och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen”. Hela meningen lyder därefter: ”Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.

Övrigt

I 27 a § andra stycket finns nya bestämmelser om att revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades. Detta finns redan i mallen som en konsekvens av punkt 26SE respektive 23 SE i RS 709. Någon ändring av mallen behövs därför inte.

27 b § ABL

Om normsystem för revisionen

Enligt en ny bestämmelse i 27 b § första stycket skall det anges i revisionsberättelsen vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat. I författningskommentaren anges att från och med år 2004 är RS Revisionsstandard i Sverige ett sådant normsystem. Det anges också att det kan vara lämpligt att revisorn även bekräftar att han eller hon även i övrigt har följt svensk god revisionssed. Av RS förord framgår hur den kompletterande normgivningen från FAR, t.ex. i form av RS, förhåller sig till lagstiftningens uttryck ”god revisionssed”. Eftersom ”god revisionssed” är den övergripande normen ändras inte mallen när det gäller hur revisionen har utförts. Den första meningen i det andra stycket lyder därför även fortsatt: ”Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.”

Övrigt

Enligt nya bestämmelser i 27 b § andra stycket skall det i revisionsberättelsen i förekommande fall anges (1) om en revisor har en avvikande mening från styrelsen eller annan revisor, (2) om det funnits begränsningar i revisionens inriktning eller omfattning eller (3) om tillräckligt underlag för att göra något uttalande saknas. Att en revisionsberättelse skall innehålla dessa uppgifter i förekommande fall följer, direkt eller indirekt, av punkt 38 och 39 i RS 709. Någon ändring av mallen är inte nödvändig.

28 § ABL

Om förvaltningsberättelsens förenlighet med årsredovisningens övriga delar

Enligt en ny bestämmelse i 28 § punkt 2 skall det i uttalandet om årsredovisningen särskilt anges om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar (se närmare om det i punkt 4.3.7 i prop. 2003/04:157, sid. 25 f).

Ändring i mallen

I det tredje stycket som innehåller uttalandet om årsredovisningen läggs en ny andra mening till med följande lydelse: ”Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Övrigt

Enligt en ny bestämmelse i 28 § punkt 1 skall det i uttalandet om årsredovisningen särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Ett uttalande om rättvisande bild kopplat till årsredovisningen och god redovisningssed i Sverige finns redan i mallen för revisionsberättelsen. Någon ändring i mallen behövs därför inte.

32 § ABL

32 § ger revisorn rätt att i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han eller hon anser att aktieägarna bör få kännedom om. Enligt en ny bestämmelse i en ny andra mening i 32 § sägs att om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna. Punkt 40 i RS 709 innehåller vägledning i linje med denna nya bestämmelse.

34 § ABL

Av 34 § framgår att ovanstående nya bestämmelser även gäller koncernrevisionsberättelsen.

Ny mall för standardutformningen revisionsberättelsen från den 1 januari 2005.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i ... Organisationsnummer 556000-0000

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ...). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

(Särskild företeckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.)

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A. A.

Auktoriserad/godkänd revisor

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...