En revolution och nödvändighet för framtida finansiell rapportering, det är vad Agneta Brevenhag anser att eXtensible Business Reporting Language (XBRL) innebär.

Agneta Brevenhag, revisor på PricewaterhouseCoopers AB, är ordförande för XBRL Sweden – en ideell förening med syfte att utveckla och underhålla svenska så kallade taxonomier och länkdatabaser i standarden XBRL. Detta i överensstämmelse med den specifikation för denna standard som fastställts av XBRL International.

FAR och Revisorsamfundet (SRS) samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) var med och grundade XBRL i början av 2004. Organisationen har idag 15 medlemmar. Norstedts Juridik och Hogia Redovisning & Revision är två av dessa.

– XBRL är en fråga om säkerhet, säger Brevenhag och förklarar att XBRL i princip innebär ett nytt sätt att paketera och lagra information.

Jämförbar information

Hittills har företag och myndigheter lagrat information i olika system som inte alltid är kompatibla. När informationen sedan använts för olika ändamål så har det inte sällan uppstått fel vid informationsöverföringen – inte minst på grund av den mänskliga faktorn. Detta problem undviks ifall XBRL utnyttjas. Information behöver bara läggas in en gång och kan sedan användas/överföras hur många gånger som helst utan att uppgifter förvanskas. Ytterligare en fördel med XBRL är att när alla använder sig av denna standard så blir informationen från exempelvis olika branscher eller företag jämförbar på ett helt annat sätt.

Mjukvaruföretagens medverkan är givetvis avgörande för XBRLs framgång. En fråga som ofta ställs är om så kallade SIE-filer är kompatibla med XBRL. SIE är en standard som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program och som till mycket stor del används av mindre företag. Hos XBRL Sweden säger man att kombinationen XBRL och SIE inte innebär några problem.

Det är i första hand bankerna och andra spelare inom den finansiella sektorn som tjänar stort på att effektivisera med hjälp av XBRL. I alla fall om man ska tro XBRL Sweden som analyserat den svenska marknaden. I andra hand, förklarar föreningen, är det de börsnoterade bolagen som skulle kunna effektivisera sin hantering av information. I dessa finns ofta en hel flora av informationssystem som inte alltid kan kommunicera med varandra. För att exempelvis skapa extern information måste data plockas fram manuellt.

Men just stora börsbolag är de svåraste att få intresserade av XBRL, säger Brevenhag och tillägger att i vissa länder har man gått vägen via börser för att införa XBRL. En väg som hon dock inte tror är framkomlig i Sverige – utan snarare via Bolagsverket och Finansinspektionen som ansvarar för rapportinsamling. Och båda dessa myndigheter har visat intresse för XBRL.

– Finansanalytikernas förening är mycket intresserad av XBRL, berättar Brevenhag.

Koreabörsen kräver XBRL

Ett talande exempel på att information som redovisas i XBRL är mer transparent och lättåtkomlig, är Korea där börsen kräver av företag att de redovisar sina rapporter i XBRL. På detta sätt kan börsanalytikerna lättare jämföra företags redovisningar vilket inneburit att börskurserna generellt gått upp.

– När Basel II införs från 2007 så måste bankerna effektivisera [sin hantering av] information som ska in till exempelvis Finansinspektionen, säger Agneta Brevenhag. Hon nämner den amerikanska Sarbanes-Oxley Act och den svenska Bolagskoden som kommer att presenteras i slutgiltigt skick i slutet av året, som ytterligare exempel på att informationskraven bara ökar. Hon är övertygad om att det i framtiden kommer att krävas ett hjälpmedel som XBRL för att överhuvudtaget klara av att lämna all den information som erfordras.

Agneta Brevenhag hoppas och tror att den amerikanska Securities and Exchange Commissions beslut från slutet av september att på frivillig basis tillåta rapportering enligt XBRL, kommer att leda till att allt fler anammar standarden. ”De sänkta kostnaderna – till följd av effektiviseringen med XBRL – kommer ju hela samhället till godo,” säger hon.

XBRL är ett globalt språk för finansiell rapportering.

XBRL är en standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information – ett enkelt och internationellt standardiserat format för att beräkna, distribuera och presentera ekonomisk information i alla tänkbara IT-miljöer.

Elisabeth Precht