Fredrik Gezelius, VD på BDO, tror att revisionsarvodet kommer att öka i och med RS, men han tror inte att det blir något rekordlyft för branschen.

– Det är väldigt svårt att säga hur mycket arvodet går upp. Men när det gäller frågan om vi kommer att kunna ta ut arvoden som fullt ut motsvarar den ökade arbetsinsatsen så är jag tveksam, säger Fredrik Gezelius.

Han påpekar att det inte bara är den ökade arbetsinsatsen för revisorerna som kommer att påverka efterfrågan utan även hur marknadsbilden utvecklas generellt.

– Det finns ju ganska många revisions byråer i Sverige och därmed är det många som konkurrerar om kunderna, inte minst om de ägarledda kunderna. Det innebär ju att det blir ett konstant tryck på arvodena som till viss del kommer att motverka effekterna av att RS kräver en ökad arbetsinsats. Antalet timmar med revisionsinsatser kommer att öka men konkurrensen är sådan att man troligtvis inte kommer att kunna ta ut arvodesökningen timma för timma, säger Fredrik Gezelius.

Farligt med smyghöjning

När det gäller frågan om arvodet så menar Fredrik Gezelius att det är viktigt att arvodet inte smyghöjs, utan att revisorn så långt det är möjligt debiterar för den extra tid som läggs ned.

– Jag tror det är viktigt att vi har en tidig dialog med kunden och justerar upp arvodet direkt i samband med den utöka de arbetsinsatsen. Annars är risken stor att vi lurar oss själva, skjuter justeringen på framtiden och då får vi en mer skev pris bild än vi redan har, säger Fredrik Gezelius och tillägger att revisionsbranschen i Sverige tar ut låga arvoden jämfört med de flesta andra västländer.

Han betonar också vikten av att revisorn verkligen tar sig tid och förklarar för kunderna varför revisionen blir dyrare.

– Jag tror att det är väldigt farligt att inta en ”skyll inte på mig”-position och säga att det här är påtvingat uppifrån. Det bringar varken kunden eller revisorn någon glädje. Det är viktigt att man sätter sig in i värdet av RS och vågar stå för att det faktiskt inne bär en ökad arbetsinsats i stället för att gå försiktigt fram och höja arvodet en liten bit i taget, säger Fredrik Gezelius.

Uppdragsbrev

BDO startade sin information om RS redan i våras genom att göra utskick samt ta fram uppdragsbrev till kunderna. Därtill lägger man ner tid på att tala med kunderna.

– Uppdragsbrevet är en välkommen företeelse, inte minst för det affärsmässiga förhållandet mellan en revisionsbyrå och klienten för att undvika otydligheter som kan vålla bekymmer, säger Fredrik Gezelius.

– Men det kan ju naturligtvis bli lite lustigt när en relation efter flera år plöts ligt ska bekräftas med ett uppdragsbrev.

Hittills har Fredrik Gezelius dock inte märkt av några särskilda reaktioner från kunderna. Men han tror att det kan bli diskussioner när revisorerna börjar debitera för den ökade revisionsinsatsen.

– Kunder som enbart går på pris kom mer självklart att reagera på att det blir dyrare. Men för de kunder som vi har lyckats övertyga om värdet med revisio nen tror jag att det kommer att vara väsentligt lättare.

Pernilla Halling