En viktig fråga för den svenska revisorskåren, och då inte minst FAR, är att fästa allmänhetens uppmärksamhet på det mervärde som en oberoende revision av hög kvalitet kan ge näringslivets aktörer, liksom det faktum att den svenska revisorskåren av allt att döma faktiskt levererar detta mervärde, förklarade justitieminister Thomas Bodström på FAR-dagen.

– Sverige har (inom EU) drivit på att medlemsstaterna måste kunna ålägga revisorerna att följa tillägg till ISA som beror på nationell lagstiftning, exempelvis om förvaltningsrevision, förklarade han, på tal om det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet. Thomas Bodström menade att Sverige lyckats genomdriva att revisorer ska kunna delta i tillsynsarbetet exempelvis genom att sitta med i Revisorsnämnden.

– I direktivförslaget finns regler om revisorns oberoende. Det kan här finnas skäl att motarbeta strävanden som finns hos vissa medlemsstater att helt förbjuda konsulttjänster till vissa revisionsklienter, ansåg justitieministern som i nästa andetag beklagade att regler om sjuårig rotation för ansvarig revisor – som Sverige arbetat för – ”tyvärr inte ser ut att leda till någon fullt genomförd harmonisering”.

På tal om förslaget att alla noterade bolag och många finansiella företag ska ha ett revisionsutskott, menade Thomas Bodström:

– Jag är övertygad om att fördelarna med revisionsutskott överväger nackdelarna. Det gäller att slå vakt om revisorns oberoende ställning gentemot revisionsut skottet, som ju är en del av företagsled ningen. Mycket talar dock för att direktivet kommer att bli verklighet på denna punkt; den bolagsrättsliga miljön för revisorer i stora företag kommer alltså att för ändras i ganska stor utsträckning, åtminstone den rättsliga regleringen av denna miljö.

Justitieministern förklarade för publiken på FAR-dagen att han anser ersättningen till företagsledningar vara en av de viktigaste förtroendefrågorna i näringslivet. Han menade bland annat att öppenheten i ersättningsfrågor måste öka och ansåg att ett sätt att öka kontrollen är att engagera bolagens revisorer.

– Enligt vårt (regeringens) kommande förslag ska revisorn granska att de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat följs. Revisorns granskning är tänkt att utmynna i ett särskilt yttrande som aktieägarna ska få ta del av. På så vis tror vi att revisorns roll i sammanhanget lyfts fram särskilt. Jag vill gärna se detta som ett exempel på revisorns stora betydelse för en god företagsstyrning.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .