Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: ”... oberoende revision av hög kvalitet”

En viktig fråga för den svenska revisorskåren, och då inte minst FAR, är att fästa allmänhetens uppmärksamhet på det mervärde som en oberoende revision av hög kvalitet kan ge näringslivets aktörer, liksom det faktum att den svenska revisorskåren av allt att döma faktiskt levererar detta mervärde, förklarade justitieminister Thomas Bodström på FAR-dagen.

– Sverige har (inom EU) drivit på att medlemsstaterna måste kunna ålägga revisorerna att följa tillägg till ISA som beror på nationell lagstiftning, exempelvis om förvaltningsrevision, förklarade han, på tal om det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet. Thomas Bodström menade att Sverige lyckats genomdriva att revisorer ska kunna delta i tillsynsarbetet exempelvis genom att sitta med i Revisorsnämnden.

– I direktivförslaget finns regler om revisorns oberoende. Det kan här finnas skäl att motarbeta strävanden som finns hos vissa medlemsstater att helt förbjuda konsulttjänster till vissa revisionsklienter, ansåg justitieministern som i nästa andetag beklagade att regler om sjuårig rotation för ansvarig revisor – som Sverige arbetat för – ”tyvärr inte ser ut att leda till någon fullt genomförd harmonisering”.

På tal om förslaget att alla noterade bolag och många finansiella företag ska ha ett revisionsutskott, menade Thomas Bodström:

– Jag är övertygad om att fördelarna med revisionsutskott överväger nackdelarna. Det gäller att slå vakt om revisorns oberoende ställning gentemot revisionsut skottet, som ju är en del av företagsled ningen. Mycket talar dock för att direktivet kommer att bli verklighet på denna punkt; den bolagsrättsliga miljön för revisorer i stora företag kommer alltså att för ändras i ganska stor utsträckning, åtminstone den rättsliga regleringen av denna miljö.

Justitieministern förklarade för publiken på FAR-dagen att han anser ersättningen till företagsledningar vara en av de viktigaste förtroendefrågorna i näringslivet. Han menade bland annat att öppenheten i ersättningsfrågor måste öka och ansåg att ett sätt att öka kontrollen är att engagera bolagens revisorer.

– Enligt vårt (regeringens) kommande förslag ska revisorn granska att de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat följs. Revisorns granskning är tänkt att utmynna i ett särskilt yttrande som aktieägarna ska få ta del av. På så vis tror vi att revisorns roll i sammanhanget lyfts fram särskilt. Jag vill gärna se detta som ett exempel på revisorns stora betydelse för en god företagsstyrning.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...