På FARs årsstämma den 26 november valdes Lars Träff, Stockholm, till ny ordförande i FAR. Lars Träff efterträder Anders Malmeby som avtackades på stämman.

Till ny vice ordförande i FAR valdes Peter Clemedtson, Stockholm. Dessutom valdes till ledamöter för en tvåårsperiod Tommy Bergendahl (omval), Stockholm, Peter Bodin (omval), Stockholm, Agneta Brevenhag (omval), Stockholm, och Anders Bäckström (nyval), Stockholm.

Dessförinnan hade stämman tagit beslutet att inte återbetala årets vinst till ledamöterna eftersom den var relativt begränsad. FARs generalsekreterare berättade, vid en genomgång av verksamheten, att man strävar efter att verksamheten som helhet ska ge ett nollresultat.

Dan Brännström sa också att FARs styrelse har diskuterat att man ska ha lite reserver om man råkar ut för någon oväntad förlust i den kommersiella verksamheten eller om man måste göra extra satsningar i kärnverksamheten.

Dotterbolagens verksamheter

FAR FÖRLAG:s VD, Marie Wernerman som tillträdde den 1 januari 2004, kunde berätta att resultatet för räkenskapsåret 2003/04 blev ungefär en miljon bättre än förra året nästan 9,9 miljoner kronor.

– Vi på förlaget är oerhört stolta och glada över att ha presterat ett så bra resultat.

Intäkterna har dock minskat vilket bl.a. beror på att kunderna är sparsamma.

– Men det har vi lyckats möta med sänkta kostnader genom ett medvetet arbete med att effektivisera och slimma organisationen och titta över kostnaderna överlag.

Hon berättade också att det, i takt med att konkurrensen ökar, är viktigt att varumärket FAR FÖRLAG står för tillförlitlig information.

Christina Sahlin är VD på IREV. Hon tillträdde som VD i februari 2004. För IREVs del blev resultatet för 2003/04 en förlust på drygt 2,6 miljoner kronor (FARs resultatandel ungefär -2,1 miljoner).

– Vi har haft en svår period. Det här var första räkenskapsåret i IREVs historia som vi gått med förlust. Men vi är på rätt väg igen.

Hon påpekade att man trots det dåliga resultatet hade ökat intäkterna med två miljoner i jämförelse med räkenskapsåret 2002/03.

Christina Sahlin berättade också att resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär – totalt 2,4 miljoner kronor, på grund av uppsägning av personal och nedskrivning av goodwill.

– Dessutom avstod IREVs personal från all löneförhöjning under 8 månader för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Christina Sahlin presenterade också ett åtgärdsprogram för att vända den negativa trenden bl.a. har man gjort organisationsförändringar, infört nya rutiner samt ökat marknadskontakterna. Hon berättade också om nyutveckling med bland annat seminariepaket och uppdateringskurser och tagit fram utbildningsplan för controllers och ekonomichefer.

Därefter fastställdes årsredovisningen för FAR och koncernen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På stämman genomfördes förutom val till FARs styrelse också val till valberedningen, examensrådet, kvalitetsnämnden, disciplinnämnden och val av revisorer (se FARs hemsida).

Ingrid Lindh, Östersund, hade frågor kring urvalet av kandidater.

– De flesta (i FARs kommittér) är män och de flesta är från Stockholm, sa hon bland annat. Enligt arbetsordningen för valberedningen ska eftersträvas balans i representationen med avseende på kön, ålder, byråns storlek och geografisk spridning.

Valberedningens ordförande Caj Nackstad höll med om att kvinnorna är underrepresenterade och sade att valberedningen är tacksam för förslag i rätt riktning. Han sade vidare:

– Det är relativt lätt att få kandidater från de stora byråerna. Det största problemet är att få representanter från de byråer som arbetar med ägarledda företag, specialister och från andra orter än Stockholm.

Referat: Åsa Ehlin, Pernilla Halling och Elisabeth Precht.