Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http:///www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2004:23

Beträffande god sed på aktiemarknaden i samband med fusioner.

Uttalande 2004:26

Beträffande budplikt.

Uttalande 2004:28

Beträffande Biolins köp av Hansa Medical Research AB.

Uttalande 2004:29

Beträffande Mediaintressenter PLMS AB:s kontanterbjudande om förvärv av aktier i VLT AB.

Uttalande 2004:30

Beträffande TDC A/S erbjudande till aktieägarna i Song Networks Holding AB att sälja sina aktier till TDC.

Uttalande 2004:31

Anknyter till uttalande 2004:29.

Uttalande 2004:32

Beträffande AB Volvos avyttring av aktier i Scania AB, till dotterbolaget Ainax.

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FARs ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FARs hemsida <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Förslag till ändring av allmänt råd (2000:2) och nytt uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Bakgrunden till förslaget att ändra det allmänna rådet är dels nämndens tidigare beslut att inte gå vidare med arbetet att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer, dels EG-förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och regeringens nyligen avlämnade proposition om internationell redovisning i svenska företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och föreskrifter (SKVFS 2004:22) (Dnr 130 598097-04/111)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté.

Till Näringsdepartementet

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

FAR avstår från att yttra sig.