Balans nr 2 2004

Revisorn – någon att hålla i handen för företagaren

Företagarna hör till de remissinstanser reagerat mycket kraftigt mot förslaget om ett utvidgat byråjäv.

– Som företagare är man ofta ganska ensam, säger Gunvor Engström, vd i Företagarna. Då behöver man åtminstone två viktiga personer att hålla i handen.

Det säger hon av egen tidigare stark erfarenhet.

Den ena av dessa viktiga personer är företagets bankkontakt. Den andra är revisorn.

Viktig vän och rådgivare

– De är ens främsta vänner och rådgivare i företagandet och blir därför väldigt viktiga. Har man minsta problem med hur man ska göra med bokföringen är revisorn en oerhörd tillgång – en person som det är mycket viktigt att ha en bra personlig relation till.

Gunvor Engström betonar att de flesta företag i Sverige är små. 99,2 procent av de svenska företagen kan betecknas som småföretag. 70 procent av dem är rena soloföretag där en och samma person äger och driver företaget.

– Alla dessa små företag ska inte behöva drabbas av ett förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag bara därför att det uppstår intressekonflikter och redovisningsskandaler i stora företag, säger Gunvor Engström.

Storföretagsproblem drabbar de små

– Det är tyvärr en vanlig modell: problem som uppstår i stora företag ska lagstiftas bort – och så drabbar det de här 99,2 eller 70 procenten av företagen. I andra sammanhang säger statsmakterna att de inte kan ändra skatteregler innan ”näringslivet” tagit itu med sina etikproblem. Vilket näringsliv? Småföretagen har ju inget med det där att göra. Vi kan inte acceptera den typen av resonemang.

Hon ser två möjligheter: antingen undantas de små företagen från ett förbud mot kombiuppdrag eller också ska revisionsplikten slopas.

– Det blir för mycket för ensamföretagaren att ha två personer att vända sig till när det gäller redovisning och revision, säger Gunvor Engström. Det blir dyrt och det blir krångligt.

– Av våra kontakter med Justitiedepartementet har vi förstått att man på grundval av EU-regler känner sig tvingad att släppa fram ett förbud mot kombiuppdrag. Men det måste göras ett undantag för småföretagen. Någon form av gräns måste sättas. Exakt var gränsen bör gå har vi inte tagit ställning till. Det kan bli en gräns mellan privata och publika bolag, en gräns som utgår från antalet anställda eller någon gräns med anknytning till redovisningen.

Någon form av intygande behövs

Är det så bra att ta bort revisionsplikten?

– Ja, det löser ju problemet med att man inte får vända sig till samma person med redovisning och revision, säger Gunvor Engström.

Men hon tror att det ändå i många fall kommer att behövas någon form av revisionsliknande intygande. I många situationer kommer företagen att behöva någon trovärdig person som kan gå i god för att företagaren sköter sin redovisning ordentligt. Det kommer t.ex. alltid att behövas när företagaren behöver låna pengar.

Ännu mer rådgivning?

– Utan revisionsplikt kan man kanske anlita revisorn ännu mer för rådgivning. Jag har hört många som säger att revisorerna är mer återhållsamma med att ge råd nu för tiden – de är mer försiktiga. Men det är ju råd man vill ha som företagare. Visst är det bra att revisorerna reviderar och skriver en revisionsberättelse. Men man behöver dem väldigt mycket för att få råd om hur man gör saker rätt.

Slopad revisionsplikt skulle i och för sig också kunna innebära lägre kostnader för företagarna. Det blir kanske inte varje år som alla måste ha någon form av intyg från revisorn.

Utred konsekvenserna

– Nej, det den formen av ”revision” behöver ju bara göras när någon kräver det, säger Gunvor Engström. Det är inte alltid någon som har intresse av det årligen. Utom möjligen skattemyndigheterna – men de har ju sina system.

Om revisionsplikten ska bort vill Företagarna först ha en noggrann utredning av konsekvenserna.

Av Företagarnas medlemmar är det i dag cirka 68 procent som har aktiebolag och därmed också har revisionsplikt.

Kvalitet på revisionen

Företagarna framhåller att det finns samordningsvinster i att samma företag om samma revisionsbyrå kan hjälpa till med både redovisning och revision. Revisorn vet hur bokföringen och redovisningen görs. Oklarheter och missförstånd kan lätt klaras upp. Genom att samma byrå hanterar både redovisning och revision blir det lättare för revisorn att få löpande information om företaget. Det bör enligt Företagarna öka revisorns insynen i företaget och kvaliteten på revisionen.

Av Inge Wennberg