Apropå sidan 12 i nr 12/2003 av Balans, rubriken ”Ingen grå slöja över revisorerna” angående uppgifter i revisionsberättelserna, finns anledning till följande tillägg. Skälet är ett samtal från FARs föreningsjurist Urban Engerstedt och fråga huruvida situation enligt Aktiebolagslagen 13:12 föranleder anmälan om brott.

I artikeln anges:

Revisionsberättelser lämnar också ibland ganska tydlig information om att anmälningar borde ha gjorts, säger Michael Hoffstedt. Det kan vara grava anmärkningar om svåra brister i bolaget, det kan handla om 13:12-ansvaret (skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning) med mera. Då borde en anmälan komma som ett brev på posten.

Genomgång av ”orena” revisionsberättelser visar ofta att anmälan om brottsmisstanke borde göras. Grund för det kan bland annat vara anmärkningar om svåra brister samt ABL:s 13:12-regel.

Vad gäller svåra brister kan de utgöras av vad som stadgas i Skattebrottslagens andra, femte och tionde paragrafer. Dessa lagrum omfattar underlåtelse att lämna skattedeklaration, avlämnande av skattedeklarationer med oriktiga uppgifter samt brister i bokföringsskyldigheten.

Vad gäller ansvaret enligt ABL 13:12 skall förtydligas att det givetvis i sig inte stadgas att anmälan om brott skall göras när sådan situation uppstått.

Revisorn skall emellertid i sin granskning av upprättad kontrollbalansräkning göra värdering av tillgångar och skulder. I anslutning härtill är det inte ovanligt att det uppmärksammas att bolaget frånhänts tillgångar på ett orättmätigt sätt och/eller att vissa av bolagets fordringsägare, till exempel banker, stat och leverantörer, gynnats på ett oegentligt sätt.

Enligt vår mening skall revisorn under sådana omständigheter överväga brottsanmälan avseende oredlighet mot borgenär och mannamån mot borgenär, se Brottsbalken 11 kap., 1–2 §§ respektive 4 §. Dessa brott framgår bland andra i aktuellt lagrum för anmälningsskyldigheten för revisorer.

De finns också på ett tydligt sätt förtecknade i brottskatalogen i uttalandet från FARs revisionskommitté, Revisorns åtgärder vid misstanke om brott, sidan 378 i FARs samlingsvolym 2003, del 2.

Summerat vill vi framhålla att det ofta inte är tillräckligt för revisorn att skriva en oren revisionsberättelse. Brottsanmälan skall också ske enligt Aktiebolagslagens 10 kap. 38–40 §§. I detta sammanhang är det viktigt att se att de omständigheter som grundar den orena revisionsberättelsen ofta ger skäl för anmälan om brottsmisstanke.

Av Michael Hoffstedt och Kent Björkdahl