Balans nr 2 2004

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:28

Undantag från budplikt (Bure – Dimension)

Uttalande 2004:1

Undantag från budplikt (Rejlers)

Uttalande 2004:2

Fusionsplanens utformning vid fusioner mot kontant vederlag

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och uttalande om bokslutsskyldighet vid gemensamt bedriven näringsverksamhet

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till allmänt råd och uttalande om bokslutsskyldighet vid gemensamt bedriven näringsverksamhet (december 2003). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR ställningstagande

Enligt Bokföringsnämndens uppfattning så förtydligar detta allmänna råd bara att skyldigheten att upprätta årsbokslut inträffar när respektive persons andel av nettoomsättningen för den gemensamt bedrivna verksamheten överstiger gränsvärdet.

FARs uppfattning i denna fråga överensstämmer med Bokföringsnämndens och således har FAR inga speciella synpunkter på detta uttalande.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Finansdepartementet

Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR hänvisar till tidigare lämnad remiss avseende delbetänkandet.

FAR anser att krav på skuldtäckning och solvens i försäkringsbolag bör vara riskkänsliga.

FAR vidhåller att det inte är lämpligt att införa ett helt nytt nationellt solvenssystem så länge Solvens II-projektet pågår och kan förväntas ge resultat, vilket anfördes i remissen avseende delbetänkandet.

FAR tillstyrker att nuvarande implicita marginaler i försäkringstekniska avsättningar ersätts av explicita krav på säkerhetsavdrag för skuldtäckningsändamål.

FAR anser att försäkringsbolag måste ges möjlighet att redovisa försäkringsavtal enligt kommande IFRS och avstyrker därför förslaget att försäkringstekniska avsättningar i redovisningen skall beräknas enligt försäkringsrörelselagen.

FAR föreslår att det i försäkringsrörelselagen föreskrivs att eget kapital, verkligt värde och andra begrepp som även förekommer i redovisningslagstiftningen har samma innebörd i försäkringsrörelselagen som i redovisningslagarna.

FAR avstyrker att det i lag tas in bestämmelser om registerombud och anser att frågan om aktuariernas roll och ställning i försäkringsbolag bör ägnas särskild uppmärksamhet under det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:10) om kapitaltäckning och stora exponeringar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:10) om kapitaltäckning och stora exponeringar. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR begränsar kommentarerna till att avse redovisningsfrågor. Enligt tidigare praxis avstår FAR från att lämna synpunkter på frågor som närmast berör institutens verksamhet. I det följande behandlas därför frågor som aktualiseras av tillämpningen av RR 29 men inte frågorna om limiter i VPC:s clearing och avvecklingsverksamhet samt bestämmande av och rapportering av stora exponeringar.

FAR erinrar först, liksom för övrigt Redovisningsrådet i RR 29.159, att skatteregler tills vidare gör det högst osannolikt att RR 29 kommer till tillämpning i juridisk person, och att den öppning för tillämpningen som IAS-utredningens förslag innebär (från 2005) därför på detta område är tämligen illusorisk. Tillämpning av tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter är således en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. Under överskådlig tid torde därför RR 29 komma att tillämpas enbart i koncernredovisningen.

FAR delar inte Finansinspektionens tveksamhet vad gäller eventuella positiva belopp när förvaltningstillgångarnas värde överstiger pensionsskulden. RR 29 innehåller sådana begränsningsregler (RR 29.58–62 och 29.104–106) att Finansinspektionens i förslaget uttalade tveksamhet till att acceptera denna nettotillgång ur kapitaltäckningssynpunkt förefaller överdrivna.

FAR erinrar vidare om att beräkning av pensionsskulder alltid inrymmer ett stort mått av osäkerhet, även enligt tidigare regler. Korridorreglerna är en konsekvens därav och FAR anser inte att de motiverar ”särsvenska” kapitaltäckningsregler.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Utredningen om den kommunala revisionen (Fi 2003:09)

En översyn av den kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt (Dir 2003:97)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över regeringens kommittédirektiv avseende En översyn av den kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt (Dir 2003:97). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

I direktivet berörs frågor angående effekter av de förtroendevalda revisorernas uttalanden vid ansvarsprövning. FAR avstår från att uttala sig om detta.

I direktivet beskrivs bakgrunden att det vid den senaste översynen av lagstiftning ”infördes krav på att de förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunniga”. Denna formulering är missvisande. På sidan 4 står dock korrekt att revisorerna skall biträdas ”i den omfattning som behövs”.

I direktivet diskuteras frågor om rekrytering av förtroendevalda revisorer. FAR avstår från att uttala sig om detta.

I direktivet diskuteras frågor om certifiering av biträden. FAR anser det vara eftersträvansvärt med en sådan certifiering och att extern kvalificerad part därvid bör utnyttjas på lämpligt sätt.

I direktivet diskuteras frågor om granskning av delårsrapporter. FAR ställer sig positiv till ett krav på granskning av delårsrapporter avseende de större kommunerna med tanke på omfattningen och den ekonomiska betydelsen av deras verksamhet.

I direktivet framhålls vikten av att de förtroendevalda revisorerna får möjlighet att göra lokalt varierande prioriteringar. Detta, liksom resonemanget i direktivet om utnyttjande av biträde, aktualiserar frågor om god revisionssed. FAR understryker vikten av att begreppet ”god revisionssed” dels torde innebära vissa restriktioner för lokala variationer när det gäller professionell revision, dels bör vara förbehållet utövare av professionell revision.

Avslutningsvis sägs i direktivet att uppdraget även innefattar att ta del av internationella erfarenheter. FAR vill erinra om möjligheten att ta del av den engelska utformningen av kommunal revision.

Yttrandet har avgivits av FARs referensgrupp för offentlig sektor

The Technical Director

Public Sector Committee

ED 23 Impairment of Assets

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has the pleasure to submit the following comments on the exposure draft concerning Impairment of Assets within the public sector (ED 23).

FAR is supportive of the implementation of ED 23 and the fact that it reflects the same structure as in IAS 36. However, in order to increase the acceptance and compliance of the final version we see a need for strengthening the parts concerning the external and internal indicators. We find that many public sector entities may have severe problems handling such a detailed and disciplined regulation, due to several factors such as lack of historical data, lack of supporting systems, lack of proper training etc. In order to further promote compliance it might be helpful to have the more pragmatic steps described in more detail.

Yttrandet har avgivits av FARs referensgrupp för offentlig sektor

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...