Balans nr 3 2004

Ny standard från IAASB om ”Oegentligheter”

I slutet av februari 2004 publicerade IAASB på sin hemsida den omgjorda standarden om oegentligheter (se ”Revisonsnyheter” Balans nr 1/2003 och ”Revision” Balans nr 6/7 2003).

Standarden särskiljer oegentligheter från oavsiktliga fel och beskriver de två typer av oegentligheter som är relevanta för en revisor: dels de som har sin grund i förskingring av tillgångar, dels de som har sin grund i bedräglig ekonomisk rapportering. Standarden behandlar det grundläggande ansvar som styrelsen och företagsledningen har för att förhindra och upptäcka oegentligheter i ett företag. Efter en realistisk beskrivning av revisionens inneboende begränsningar när det gäller oegentligheter läggs revisorns skyldigheter fast i frågan att upptäcka väsentliga felaktigheter som har sin grund i oegentligheter.

Standardens krav på revisorn

Standarden kräver övergripande att revisorn skall överväga riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna på grund av oegentligheter, när han eller hon planerar och utför revisionen. Revisorns måttstock vid planering och utförande av en revision är att minska risken för felaktiga slutsatser och uttalanden i revisionsberättelsen (den s.k. revisionsrisken) till en nivå som är godtagbart låg.

Standardens enskilda krav mot denna bakgrund är att revisorn skall

  • ha en professionellt skeptisk inställning och inse risken att det kan finnas väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. Detta oaktat den tidigare erfarenhet som kan finnas rörande styrelsens och företagsledningens ärlighet och integritet,

  • diskutera känsligheten och benägenheten för att företagets finansiella rapporter kan vara väsentligt felaktiga på grund av oegentligheter tillsammans med övriga som arbetar med uppdraget,

  • skaffa sig information som är relevant att användas för att identifiera risker för oegentligheter, identifiera och bedöma sådana risker samt, i de fall sådana risker bedöms kunna leda till väsentliga felaktigheter, utvärdera hur företagets kontroller utformats och om de blivit införda,

  • bestämma hur revisionen övergripande skall hantera dessa identifierade risker för väsentliga felaktigheter på grund av oegentligheter. Detta innefattar överväganden om uppdragsorganisation och de redovisningsprinciper som företaget använder samt att ta med ett moment av oförutsägbarhet vid valet av karaktär, omfattning och förläggning i tiden på de granskningsåtgärder som skall utföras,

  • utforma och utföra granskningsåtgärder som svar på risken att företagsledningen sätter sig över kontroller,

  • bestämma hur de bedömda identifierade riskerna för väsentliga felaktigheter skall mötas i revisionen,

  • överväga om en identifierad felaktighet kan tyda på någon oegentlighet,

  • skaffa sig uttalanden från företagsledningen om oegentligheter samt

  • kommunicera med styrelsen och företagsledningen.

Standarden ger också vägledning om kommunikationen med tillsynsmyndigheter och frågor knutna till fortsatt uppdrag samt lägger fast kraven på dokumentationen av revisionsarbetet enligt denna standard.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...