Balans nr 3 2004

EUs framtida prioriteringar

EU-kommissionen har nyligen presenterat den årliga strategin med de politiska och finansiella prioriteringarna för 2005. Denna plan ligger till grund för EUs lagstiftningsprogram och tilldelningen av resurser. Den viktigaste prioriteringen är att göra den kommande utvidgningen till en framgång och bidra till att forma Europas framtid.

EU-kommissionens arbete under nästa år ska bygga på tre prioriteringar:

Konkurrenskraft och sammanhållning

För att öka tillväxten kommer kommissionen att betona industripolitik, forskning, förbättrat utnyttjande av den inre marknadens potential och stöd till sämre gynnade regioner för att de ska kunna hämta igen eftersläpningen. Lagstiftnings-arbetet kommer att fortsätta med målet att kunna anta direktivet om tjänster, och förslag kommer att läggas fram om bland annat finansiella tjänster och företagsbeskattning.

Säkerhet och medborgarskap i unionen

I en union med 25 medlemsstater krävs nya ansträngningar för att slå vakt om fri och säker rörlighet. EU måste dessutom förvalta en landgräns på 6 000 km och en sjögräns på 85 000 km. Medborgarna förväntar sig att EU ska ta ansvar för skydd mot naturkatastrofer och epidemier. Åtgärderna kommer att omfatta en gemensam asyl-politik, visumpolitik, Europeiska polisakademin, miljöskydd till havs, hantering av kärnmaterial, säkerhetsforskning samt press och information.

Internationellt ansvar och grannskapsdimensionen

EU-kommissionen vill att EU ska kunna ta på sig ett ökat ansvar på det internationella planet. EUs bidrag till återuppbyggnaden av Irak kommer att uppgå till 200 miljoner euro. Kommissionen kommer att föreslå att en del av detta ska finansieras genom flexibilitetsmekanismen vilket gör det möjligt att överskrida de fastställda budgettaken vid oförutsedda händelser.

Det är viktigt att tänka på vad som händer det närmaste året, men det är minst lika viktigt att titta framåt. Hur vill vi att EU ska fungera om 20 eller 30 år? Vilka kommer de stora utmaningarna att vara? Dessa och många andra frågor kommer att diskuteras under en två veckor lång politisk debatt, som förs runt om i landet i mars. Tanken är att få igång en diskussion både mellan de politiska partierna och mellan politiker och allmänheten. Vill du veta mer om debatterna kan du gå in på www.eustafetten.nu.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com