Innehåll

Balans nr 4 2004

Nytt direktiv ger etikinjektion

Den här gången handlar naturligtvis europa-spalten om EU-kommissionens nyss framlagda förslag till nytt direktiv om lagstadgad revision i EU. Syftet med direktivet är att säkerställa att investerare och andra berörda parter kan lita helt på de reviderade bokslutens riktighet. Revisorns uppgifter klargörs och vissa etiska principer för att stärka deras objektivitet och oberoende anges. Eller som Frits Bolkestein, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, uttrycker det ”Revisorerna är vårt främsta försvar mot skojare som vill fiffla med bokföringen”. Han anser att om förtroendet för finansiell rapportering kollapsar går vi miste om investeringar, arbetstillfällen och tillväxt. Han säger också att ingen är så naiv att han tror att ett direktiv helt kan sätta stopp för bokföringsbrott, men det kan ge revisionsarbetet en stark etikinjektion.

Det är lätt att tro att det här är ett resultat av de senaste årens företagsskandaler, men arbetet med ett nytt direktiv började egentligen redan 1996 med den så kallade Grönboken om ”Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom EU”. Därefter har en rad arbeten presenterats såsom EU-kommissionens rekommendation i maj 2002 om ”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer” och EU-kommissionens meddelande från maj 2003 om ”En förstärkt lagstadgad revision i EU”, där införandet av ett nytt direktiv var ett av de viktigaste områdena som skulle prioriteras.

Det nya direktivet har dock tagit hänsyn till de senaste årens händelser, vilket exempelvis resulterat i att det innehåller krav på att en koncernrevisor ska ha hela ansvaret för revisionen av företagskoncernens sammanställda bokslut. Direktivet innehåller också krav på att noterade bolag ska inrätta en revisionskommitté med oberoende ledamöter.

I direktivet fastslås att internationella revisionsstandarder (ISA) ska användas för all lagstadgad revision i EU, vilket exempelvis Sverige redan börjat införa i sin nationella lagstiftning. ISA ska höja och harmonisera revisionsarbetets kvalitet i EU. För att säkerställa god kunskap om de nya revisionsstandarderna ska det vara obligatoriskt med fortbildning för revisorer.

Enligt förslaget ska en ny kommitté för revision inrättas på EU-nivå, bestående av representanter från medlemsländerna. Kommitténs uppgift blir att snabbt kunna besluta om eller ändra detaljerade tillämpningsåtgärder i direktivet samt att övervaka nya utvecklingstrender. Medlemsländernas behöriga myndigheter ska samarbeta på EU-nivå, men det är tillsynsorganen i det land där ett revisionsbolag har sitt säte som har hela ansvaret för tillsynen.

Förslaget ska nu antas av EUs ministerråd och Europaparlamentet enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet. Båda parter har sagt att de anser att det är ett prioriterat ämne och förhoppningen är att direktivet kan fastställas i mitten på 2005. Efter det har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera de nya reglerna i nationell lag, men redan nu har flera länder börjat ändra sina lagar enligt de föreslagna riktlinjerna.

Civ.ek. Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...