Den här gången handlar naturligtvis europa-spalten om EU-kommissionens nyss framlagda förslag till nytt direktiv om lagstadgad revision i EU. Syftet med direktivet är att säkerställa att investerare och andra berörda parter kan lita helt på de reviderade bokslutens riktighet. Revisorns uppgifter klargörs och vissa etiska principer för att stärka deras objektivitet och oberoende anges. Eller som Frits Bolkestein, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, uttrycker det ”Revisorerna är vårt främsta försvar mot skojare som vill fiffla med bokföringen”. Han anser att om förtroendet för finansiell rapportering kollapsar går vi miste om investeringar, arbetstillfällen och tillväxt. Han säger också att ingen är så naiv att han tror att ett direktiv helt kan sätta stopp för bokföringsbrott, men det kan ge revisionsarbetet en stark etikinjektion.

Det är lätt att tro att det här är ett resultat av de senaste årens företagsskandaler, men arbetet med ett nytt direktiv började egentligen redan 1996 med den så kallade Grönboken om ”Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom EU”. Därefter har en rad arbeten presenterats såsom EU-kommissionens rekommendation i maj 2002 om ”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer” och EU-kommissionens meddelande från maj 2003 om ”En förstärkt lagstadgad revision i EU”, där införandet av ett nytt direktiv var ett av de viktigaste områdena som skulle prioriteras.

Det nya direktivet har dock tagit hänsyn till de senaste årens händelser, vilket exempelvis resulterat i att det innehåller krav på att en koncernrevisor ska ha hela ansvaret för revisionen av företagskoncernens sammanställda bokslut. Direktivet innehåller också krav på att noterade bolag ska inrätta en revisionskommitté med oberoende ledamöter.

I direktivet fastslås att internationella revisionsstandarder (ISA) ska användas för all lagstadgad revision i EU, vilket exempelvis Sverige redan börjat införa i sin nationella lagstiftning. ISA ska höja och harmonisera revisionsarbetets kvalitet i EU. För att säkerställa god kunskap om de nya revisionsstandarderna ska det vara obligatoriskt med fortbildning för revisorer.

Enligt förslaget ska en ny kommitté för revision inrättas på EU-nivå, bestående av representanter från medlemsländerna. Kommitténs uppgift blir att snabbt kunna besluta om eller ändra detaljerade tillämpningsåtgärder i direktivet samt att övervaka nya utvecklingstrender. Medlemsländernas behöriga myndigheter ska samarbeta på EU-nivå, men det är tillsynsorganen i det land där ett revisionsbolag har sitt säte som har hela ansvaret för tillsynen.

Förslaget ska nu antas av EUs ministerråd och Europaparlamentet enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet. Båda parter har sagt att de anser att det är ett prioriterat ämne och förhoppningen är att direktivet kan fastställas i mitten på 2005. Efter det har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera de nya reglerna i nationell lag, men redan nu har flera länder börjat ändra sina lagar enligt de föreslagna riktlinjerna.

Civ.ek. Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com