Den 16 mars publicerade EG-kommissionen ett nytt förslag till direktiv om lagstadgad revision. Syftet är enligt Kommissionen att säkerställa att investerare och andra berörda parter helt kan lita på de reviderade bokslutens riktighet och att förstärka EUs skydd mot den typ av skandaler som nyligen förekommit i företag som Parmalat och Ahold.

Lars-Gunnar Larsson har gjort ett kortfattat referat av valda delar av förslaget till moderniserat 8:e EG-direktiv.

1. Kapitel I Direktivets omfattning och definitioner (artikel 1 och 2)

2. Kapitel II Kvalificering, kontinuerlig utbildning och ömsesidigt erkännande (artiklarna 3 till 14)

I grunden är kraven här lika med dem i nuvarande direktiv.

3. Kapitel III Registrering (artiklarna 15 till 20)

4. Kapitel IV Yrkesetik (artiklarna 21 och 22)

Direktivet slår i artikel 21 fast att utgångspunkten för en robust yrkesetik är IFAC:s etikkod.

Av artikel 22 framgår att all information och dokumentation vid en lagstadgad revision skall vara skyddad av lämpliga regler om konfidentiell information och tystnadsplikt. Dessa regler får dock inte försvåra åtgärder av nationella kompetenta myndigheter för att genomföra tillämpningen av redovisningsstandarder eller få till stånd det utbyte av relevant information med andra revisorer eller kompetenta myndigheter hos andra medlemsstater som det talas om i artikel 34 när det gäller internationella koncernrevisioner.

5. Kapitel V Oberoende (artiklarna 23 till 25)

Direktivtexten återspeglar bestämmelserna i oberoenderekommendationen från 2003 och innebär därför nu inget nytt i sak.

6. Kapitel VI Revisionsstandarder och revisionsrapportering (artikel 26 till 28)

Artikel 26 säger att medlemsstaterna skall kräva att lagstadgad revision skall utföras enligt internationella revisionsstandarder som antagits av kommissionen enligt den procedur som beskrivs i Council Decision 1999/468/EC artikel 5 och 7 med hänsyn till artikel 8 (mycket kortfattat innebär denna procedur [s.k. kommittologi] att en föreskrivande kommitté [”regulatory committee”] bestående av företrädare för medlemsstaterna skall fatta majoritetsbeslut i saken).

Standarderna skall antas för tillämpning i EU endast om de (a) är internationellt allmänt accepterade och framtagna i en lämplig och acceptabel process, med offentlig tillsyn och genomskinlighet, (b) ger en hög grad av trovärdighet åt en årsredovisning och en koncernredovisning i överensstämmelse med de principer som anges i artikel 2 (3) i direktivet 78/660/EEC (4:e direktivet [årsbokslut/årsredovisning]) och artikel 16 (3) i direktivet 83/349/EEC (7:e direktivet [koncernredovisning]) samt (c) främjar det europeiska ”public good”.

I artikeln sägs vidare att tillkommande revisionsåtgärder får införas endast om de följer av särskilda krav relaterade till omfattningen av den lagstadgade revisionen. Medlemsstaterna skall meddela dessa tillkommande åtgärder till kommissionen.

När det gäller koncernrevision säger artikel 27 att medlemsstaterna skall se till att koncernrevisorn har fullt ansvar för koncernrevisionsberättelsen. Vidare skall ses till att en koncernrevisor har dokumentation över en annan revisors arbete med ett koncernföretag, av olika omfattning beroende på om revisorn är kvalificerad i en medlemsstat eller inte.

Av artikel 28 framgår att kommissionen via kommittologiförfarandet kan anta en standardrevisionsberättelse avseende årsredovisningar eller koncernredovisningar som upprättats enligt godkända internationella redovisningsstandarder.

7. Kapitel VII Kvalitetskontroll (artikel 29)

Direktivtexten återspeglar bestämmelserna i kvalitetskontrollrekommendationen från 2000 och innebär därför nu inget nytt i sak.

8. Kapitel VIII Tillsyn och sanktioner (artikel 30)

Tillsyn och sanktioner varierar i hög grad mellan medlemsstaterna varför artikel 30 anger principerna för sådana system. Nytt skulle möjligen kunna vara att medlemsstaterna skall ordna så att varje åtgärd eller sanktion riktad mot en lagstadgad revisor eller revisionsföretag skall offentliggöras på ett lämpligt sätt; det framgår inte om detta innefattar att personer eller företag skall namnges.

9. Kapitel IX Offentlig tillsyn och arrangemangen av en sådan mellan medlemsstater (artikel 31 till 34)

Artikel 31 anger minimikraven för en offentlig tillsyn av revisorer i EU. I kommentaren till direktivet anges att för att få trovärdighet måste en tydlig majoritet utgöras av icke-praktiserande revisorer.

För bolag av allmänt intresse skall tillsynen utövas av personer helt utanför yrket men det anges att de ändå måste ha tillräcklig kunskap om redovisning och revision (tillägg via artikel 42).

Artiklarna 32–34 reglerar samarbetet mellan medlemsstaterna i tillsynsärenden som är gränsöverskridande.

10. Kapitel X Val, avgång och kommunikation (artikel 35 till 37)

11. Kapitel XI Särskilda bestämmelser för den lagstadgade revisionen av företag av allmänt intresse (artikel 38 till 43)

Artikel 38 kräver att revisionsföretag som utför revision av företag av allmänt intresse skall offentliggöra en detaljerad rapport som ger inblick i företaget och det nätverk det tillhör. Rapporten skall innefatta minst följande:

  1. en beskrivning av legal struktur och ägande,

  2. d:o för ett eventuellt nätverk som företaget tillhör,

  3. ett uttalande om lednings- och styrningsstrukturen i företaget,

  4. en beskrivning av det interna kvalitetskontrollsystemet och ett uttalande om dess effektivitet,

  5. ett angivande när det senast utförda genomgången av kvalitetskontrollsystemet ägde rum,

  6. en förteckning över de företag av allmänt intresse som företaget har utfört lagstadgad revision av under det senaste året,

  7. ett uttalande om företagets rutiner för oberoende som också bekräftar att en intern genomgång har gjorts av hur de uppfyllts,

  8. ett uttalande om den policy som företaget tillämpar rörande den kontinuerliga utbildning av lagstadgade revisorer som artikel 13 avser,

  9. ekonomisk information som visar den totala omsättningen uppdelad på arvoden från lagstadgad revision, andra ”assurance services”, skatterådgivning och andra icke-revisionstjänster,

  10. information om grunden för ersättningar till delägare.

Artikel 39 föreskriver att revisionsutskott skall finnas i alla företag av allmänt intresse.

Artikel 40 ger ytterligare föreskrifter om oberoendet utöver artiklarna 23 och 24. Bl.a. att medlemsstaterna skall se till att den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn skall rotera från det lagstadgade uppdraget inom en period av maximalt fem år eller, alternativt, att revisionsföretaget skall rotera inom en period av maximalt sju år. Vidare skall den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn inte tillåtas ta anställning i nyckelposition i det reviderade företaget innan minst två år förflutit sedan avgången från uppdraget.

I artikel 41 sägs att den kvalitetskontroll som artikel 29 behandlar måste utföras minst vart tredje år för den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn i företag av allmänt intresse.

12. Kapitel XII Internationella aspekter (artiklarna 44 till 47)

Artiklarna 44 till 47 innehåller detaljerade regler om förhållandet mellan medlemsstater och tredje land. Artikelrubrikerna är: Godkännande av revisorer från tredje land (44), Registrering av revisorer och revisionsföretag från tredje land (45), Möjligheten till undantag (46) samt Samarbete med kompetenta myndigheter från tredje land (47).

13. Kapitel XIII Övergångsbestämmelser m.m. (artiklarna 48 till 55)

Av artikel 53 framgår att medlemsstaterna före den 1 januari 2006 skall anta och offentliggöra det regelverk som behövs för att uppfylla bestämmelserna i detta direktiv.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.