Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2004:10

Undantag från budplikt (Smarteq)

Uttalande 2004:11

Röststyrkeförändring. Frågor om beslutets innehåll och formerna för beslutet. (Ericsson)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Ändringsförslag till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:13) om årsredovisning i försäkringsföretag – Förbättrade upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning (FI Dnr 04-789-102)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Ändringsförslag till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:13) om årsredovisning i försäkringsföretag – Förbättrade upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning (FI Dnr 04-789-102).

FARs ställningstagande

FARs uppfattning i denna fråga överensstämmer med Finansinspektionens och således har FAR inga speciella synpunkter på detta ändringsförslag.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Justitiedepartementet

Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU 2003:98)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU 2003:98). FAR får med anledning härav anföra följande.

Allmänna synpunkter

I betänkandet lämnas förslag till två modeller av aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Den ena modellen avser aktiebolag utan vinstutdelning, icke-vinstutdelande aktiebolag, och den andra modellen med viss, begränsad vinstutdelning, aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Den nya bolagsformen sägs vara lämplig för verksamheter inom områdena skola, vård och omsorg, men även kunna användas inom andra verksamhetsområden.

FAR har inga invändningar mot att man söker finna företagsformer som säkerställer att verksamheter av nämnt slag drivs i annat syfte än att bereda ägarna vinst och att upparbetade överskott i stället används för att utveckla verksamheten. FAR tillåter sig emellertid att ifrågasätta om aktiebolagsformen är den mest lämpliga härvidlag. Enligt FARs mening är det nämligen av värde att alla aktiebolag så långt möjligt omfattas av samma regelverk och att systematiken i aktiebolagslagen inte bryts. Det finns för övrigt ingenting som hindrar att ett aktiebolag av traditionellt slag i sin bolagsordning intar en bestämmelse om att bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna (12 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen).

Utredningen har inte funnit att det skulle behövas något nytt kontrollorgan för att upprätthålla bestämmelserna om vinstutdelningsbegränsning och tvångslikvidation, men väl att revisorns roll vid granskningen skulle behöva stärkas. Utredningen föreslår därför att revisorn i anslutning till granskningen av årsredovisningen särskilt skall granska att bolaget inte har överträtt bestämmelserna om vinstutdelningsbegränsning. Det föreslås vidare att om revisorn skulle finna att anförda bestämmelser har överträtts skall detta föranleda en anmärkning i revisionsberättelsen och skall revisorn därutöver omedelbart och utan iakttagande av sedvanliga tidsfrister, skicka en kopia av revisionsberättelsen till PRV.

För det fall att lagstiftaren skulle vilja införa någon av de nya aktiebolagsformerna har FAR i och för sig inget att erinra mot att revisorn åläggs de nu berörda skyldigheterna, vilka ligger väl i linje med revisorns roll och uppgifter i andra liknande sammanhang.

FAR vill dock göra följande påpekanden.

1. Det är oklart vad som åsyftas med förslaget att revisorn ”utan iakttagande av sedvanliga tidsfrister” skall skicka en kopia av revisionsberättelsen till PRV.

2. På sid. 155 i betänkandet står det att revisorn inte skulle ingå i den krets som ”kan initiera tvångslikvidation i övriga fall”. FAR vill med anledning härav erinra om att enligt bestämmelsen i 13 kap. 16 § aktiebolagslagen får ett bolags revisor ansöka hos rätten om att bolaget skall gå i likvidation.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Redovisningsrådet

Redovisningsrådets Akutgrupps utkast till uttalande URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Redovisningsrådets Akutgrupps utkast till uttalande URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt (januari 2004).

Tillämpningen av RR 29, Ersättningar till anställda, medför att den pensionsskuld som redovisas för svenska koncernföretag i koncernens balansräkning kan avvika från summan av pensionsskulderna i de enskilda företagen som ingår i koncernen. Detta uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp klargör hur denna skillnad skall beaktas vad gäller redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt vid upprättande av koncernredovisningen.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

D3 Comment Letters International Accounting Standards Board

Comment Letter on IFRIC Draft Interpretation D3 Determining whether an Arrangement contains a Lease

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the IFRIC’s Draft Interpretation

D3 Determining whether an Arrangement contains a Lease (the ”Draft Interpretation”), and appreciate the IFRIC’s willingness to provide guidance in this area.

Overall we consider the Draft Interpretation to be useful and consistent with the principles of IAS 17 and have only the following comments.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

D4 Comment Letters International Accounting Standards Board

Dear Sirs,

Comment Letter on IFRIC Draft Interpretation D 4, Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

In response to your request for comments, FAR has the following comments.

General comments

We generally agree with the proposal made by the IFRIC and we definitely agree with the IFRIC that all rights for reimbursement would be within the scope of IAS 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets and not IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

We are however not convinced by the arguments in BC6 (v) that a net presentation is not appropriate. It seems that (some) Decommissioning

Funds are an example of a funding mechanism that demonstrates that employee benefit schemes are not unique. If prohibition of the net presentation is to be kept in place, a proper motivation is necessary.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Mr Jim Sylph, Technical Director International Federation of Accountants

Dear Mr Sylph,

Exposure Draft ISA 600 (Revised), ”The Work of Related Auditors and Other Auditors in the Audit of Group Financial Statements”, IAPS ”The Audit of Group Financial Statements” December 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on Exposure Draft ISA 600 (Revised), ”The Work of Related Auditors and Other Auditors in the Audit of Group Financial Statements”, IAPS ”The Audit of Group Financial Statements” December 2003.

We commend IAASB for the revision of ISA 600 and the new IAPS on Group Audits. The revision of extant ISA 600 and the new IAPS fill a gap in the international auditing standard-setting and we strongly support the implementation of the revised ISA and new IAPS. We believe that taking the comments below into account would further improve the standard and statement.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Mr Jim Sylph, Technical Director International Federation of Accountants

Dear Mr Sylph,

Exposure Draft ISA 700 (Revised), ”The Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements”, ISA 200, ”Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements”, Amendment to ISA 210, ”Terms of Audit Engagements”, Conforming Amendments December 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on Exposure Draft ISA 700 (Revised), ”The Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements”, ISA 200, ”Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements”, Amendment to ISA 210, ”Terms of Audit Engagements”, Conforming Amendments December 2003.

We commend IAASB for the revision of ISA 700 including the amendments and conforming amendments of other ISAs. It means considerable and important improvement of the guidance to auditors and we strongly support the implementation of the revised and amended ISAs. We believe that taking the comments below into account would further improve the standards.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>