Balans nr 5 2004

Redovisning för rörelsegrenar och geografiska områden

En av de nya rekommendationer som skall tillämpas 2003 är RR 25, Rapportering för segment – rörelsegrenar och geografiska områden. Syftet med rekommendationen är att ge mer detaljerad information om de olika verksamheterna i ett företag för att därigenom underlätta prognoser. Ett centralt begrepp i rekommendationen är ”primära segment”. Av en av punkterna i rekommendationen framgår att ”Den dominerande bakgrunden till och karaktären hos företagets risker och möjligheter avgör huruvida dess primära indelningsgrund för segmentinformationen skall vara rörelsegrenar eller geografiska områden”. Avgörande för indelningen är hur företaget är organiserat och det interna rapporteringssystemet är uppbyggt.

En viktig fråga när det gäller den praktiska tillämpningen av RR 25 är huruvida ett företag kan ha bara ett primärt segment. Den här frågan har diskuterats i ett tidigare nummer av Balans. Det exempel som då användes var lkab. Min bedömning var att det kunde i deras fall vara rimligt att hävda att gruvbrytningen var det primära segmentet och att försäljningen på olika geografiska områden var sekundärt.

I samband med läsningen av årsredovisningar avseende 2003 har det visat sig att det är ganska vanligt att företag hävdar att de endast har ett primärt segment. HL Display är ett sådant företag. Av deras redovisningsprinciper framgår att företagets möjligheter och risker främst är förknippade med de produkter och koncept som erbjuds kunderna. Den interna rapporteringen och uppföljningen koncentreras på utvecklingen av 15-talet likartade produktgrupper. Detta kan vara förenligt med RR 25. Två eller flera rörelsegrenar som särredovisas internt får nämligen slås samman och redovisas som ett segment när riskerna och möjligheterna är likartade.

Ett problem för den som läser årsredovisningen är att bedöma om argumenten för att enbart redovisa ett primärt segment är rimliga. hl Display skriver sålunda att företaget under året implementerat en ny försäljningsorganisation. I stället för en försäljningsdirektör på koncernnivå har man nu fem Area Managers som har ansvaret för uppföljningar av alla länder inom sina respektive regioner. Skrivningen ger en ganska stark indikation på att kanske geografiska områden borde pekas ut som primära segment. En annan tänkbar indelningsgrund är efter kundsegment.

Dessa presenteras nu för var och en av regionerna vilket skulle kunna tyda på att de utgör naturliga sekundära segment.

Active Biotech är ett annat exempel. Under redovisningsprinciper sägs att verksamheten i koncernen är organiserad som en sammanhållen verksamhet, med likartade risker och möjligheter för de varor och tjänster som produceras. Därför redovisas hela bolaget som ett primärt segment och, eftersom verksamheten enbart bedrivs i Sverige, finns dessutom endast ett geografiskt segment.

Av årsredovisningen framgår att företaget arbetar med ett antal olika projekt i olika utvecklingsstadier. Ingen egentlig försäljning äger rum utan verksamheten är inriktad på att utveckla substanser och metoder som när de är färdigutvecklade, kan säljas.

Ett tredje exempel är Axis. Under redovisningsprinciper skriver Axis att rörelsegrenar skall innnehålla produkter som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenar. Så är inte fallet i Axis. Teknologiplattformen är gemensam för alla produkter och såväl utveckling som försäljningsorganisation och kundgrupper är i det närmast identiska. Därför redovisas endast ett primärt segment som utgörs av den gemensamma teknologiplattformen. I avsnittet om framtidsutsikter betonas dock att för ett väsentligt produktområde, nämligen skrivare som svarar för 35 procent av omsättningen, är tillväxtmöjligheterna begränsade. För det andra stora produktområdet, video, har dock tillväxten varit stark. Varför ingen uppdelning gjorts på dessa båda områden är oklart. En annan möjlig indelningsgrund är kundsegmenten. I presentationen av Axis framgår sålunda att det finns sex huvudsakliga kundsegment såsom utbildning, banker, industri etc.

Ett fjärde exempel är Klövern. Under redovisningsprinciper står att: Eftersom Klövern bedömer att verksamheten som bedrivs klassificeras som ett segment aktualiseras inte en tillämpning av de upplysningskrav som anges i RR 25. Klövern redovisar ett organisationsschema av vilket framgår att verksamheten är organiserad i tio geografiska enheter, Eskilstuna, Falun osv. Gemensamt för dessa är tydligen att de inte omfattar storstäderna. Det tyder på att den bedömning som företaget gjort, nämligen att de olika geografiska enheterna inte skiljer sig åt med avseende på risker och möjligheter, är riktig. En annan tänkbar indelningsgrund skulle kunna vara typen av fastighet. De risker som är förknippade med bostäder torde vara väsentligt mindre än de som gäller för industri och kontor. Huruvida en sådan uppdelning görs i den interna rapporteringen framgår dock inte.

Riskkapitalbolag och RR 25

En annan fråga som aktualiseras vid läsningen av årsredovisningar är hur riskkapitalbolag skall tillämpa RR 25. Frågan gäller om de primära segmenten utgörs av varje enskild investering eller om någon annan indelningsgrund är mer relevant.

Ratos torde vara det största av de noterade riskkapitalbolagen. Ratos princip för segmentsrapporteringen utgår från att verksamheten styrs och rapporteras utifrån de innehav som finns i Ratos portfölj. I en not till resultaträkningen anges resultatet från dels två dotterföretag, dels från 18 intresseföretag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I en särskild analysdel, som inte utgör en del av den formella årsredovisningen, återfinns sedan detaljerade uppgifter om respektive investering. I årsredovisningen finns ett diagram som beskriver branschindelningen varav framgår att Industrisektorn är störst. Uppenbarligen har dock inte denna indelning utnyttjats som underlag för segmentrapporteringen.

Även Bure har valt bolagen som primärt segment. Av årsredovisningen framgår att de olika investeringarna kan grupperas i ett mindre antal branscher. Huruvida Bure övervägt att använda dessa som indelningsgrund framgår dock inte.

Traction verkar bryta mönstret. De skriver att den primära indelningsgrunden utgörs av fem affärsområden såsom Tryckeriutrustning, Elmotorer, m.m. samt ett Övrigt. Mot bakgrund av det begränsade antalet investeringar i dotterföretag som Traction har, endast fem dotterföretag har sålunda ett redovisat värde som överstiger 5 miljoner kronor, är det dock sannolikt att indelningen i själva verket är gjord med utgångspunkt från vart och ett av större innehaven. Det framgår dock inte av årsredovisningen. Traction beskriver sålunda inte vad som ingår i respektive segment. Något sådant krav finns inte heller i RR 25 utöver att man anger vilka varor och tjänster som ingår.

Slutsatsen av den här begränsade genomgången skulle alltså vara att primära segment i riskkapitalföretag utgörs av de enskilda investeringarna.

Av Rolf Rundfeldt