Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten (Ds 2003:65)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten (Ds 2003:65) (Fi2003/6597). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker förslaget om en individualisering av avkastningsskatten. FAR tillstyrker emellertid en sänkning av skattesatsen för avkastningsskatt på vissa utländska livförsäkringar. FAR tillstyrker en ändring av den inkomstskattemässiga avdragsrätten för vissa utländska tjänstepensionsförsäkringspremier samt ett slopande av förmögenhetsskatten på vissa utländska kapitalförsäkringar.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer (FI Dnr 03-5240-200)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer (FI Dnr 03-5240-200). FAR får med anledning härav anföra följande.

Matchningsreglerna

Matchningsreglerna berör till stora delar samma frågor som är aktuella vid utformning av regler för säkringsredovisning. Detta är ett komplext område med flera svåra frågeställningar såväl avseende utformningen av de principiella grunderna, konkreta regler och den praktiska tillämpningen. Frågeställningarna berör dels när säkring skall anses föreligga och hur säkringsinstrumentet och den säkrade positionen skall värderas. Utkastet är kortfattat avseende dessa frågor. Detta anser FAR vara bra, eftersom det annars finns en uppenbar risk för omotiverade konflikter gentemot de regler som gäller för redovisning av säkringar.

Vissa frågor är dock unika för tillämpningen av lagen om säkerställda obligationer, och dessa behöver givetvis behandlas.

  • Enligt 3 kap. 8 § i lagen skall nominella värdet av säkerhetsmassan överstiga nominella värdet av institutets skulder till följd av säkerställda obligationer. I denna paragraf nämns inte att eventuella derivat skall medtas i beräkningarna. I utkastet lämnas närmare vägledning till hur de nominella värdena skall beräknas. Bland annat sägs att effekter av valutaderivatavtal skall beaktas. FAR finner detta vara en rimlig tillämpning även fast lagen inte nämner att derivatavtal skall beaktas i denna beräkning. FARs tolkning av lagen är dock att eventuella räntederivatavtal inte skall påverka beräkningen av nominella värden enligt 3 kap. 8 §. FAR menar att detta bör påpekas i utkastet, att det endast är effekten av valutaderivat och inga andra derivat, som skall beaktas vid beräkningen av nominella värden enligt 3 kap. 8 §.

  • Vid beräkningarna enligt 3 kap. 9 § skall derivatavtal beaktas. Det framgår inte av lagen eller utkastet vilka formella krav som skall vara uppfyllda för att ett derivat skall eller får medtas i beräkningarna. IAS 39 anger utförliga kriterier för när ett derivat skall anses uppfylla kriterierna för säkringsredovisning. Dessa kriterier avser frågor som när och hur det skall anges och dokumenteras vilka derivat som skall medtas, hur man säkerställer och dokumenterar att säkringsåtgärderna är effektiva samt typer av finansiella instrument som är tillåtna. I avsaknad av sådana regler kan det uppkomma osäkerhet om vilka derivat som skall medräknas vid varje tillfälle och om dessa är effektiva. Det kan finnas risk att institut kan välja vilka derivat som medtas i beräkningarna beroende på om effekten av derivaten vid det enskilda beräkningstillfället är önskvärd eller inte. FAR anser inte att utkastet bör kompletteras med ytterligare regler avseende dessa frågor, utan istället föreslår FAR att utkastet hänvisar till för varje institut, vid varje tillfälle, gällande redovisningsrekommendationer.

Oberoende granskare

Enligt lagen skall Finansinspektionen utse en oberoende granskare som har till uppgift att övervaka att registret enligt 2 kap. 10 § förs på ett korrekt sätt. Enligt utkastet får granskaren inte äta sig andra uppdrag i institutet eller i andra företag inom samma koncern. FAR anser inte att det finns anledning att i utkastet begränsa kretsen av möjliga granskare, utöver lagens krav. Ofta torde det finnas betydande effektivitetsvinster med att institutets revisor även utför den granskning som åvilar den oberoende granskaren. Det är Finansinspektionen som utser granskaren, och därigenom har inspektionen full möjlighet att beakta olika relevanta aspekter utan att dessa behöver regleras i utkastet.

Säkerhetsmassan

  • I utkastet sägs att en lånefordran som är osäker inte får räknas med i säkerhetsmassans värde. Avsikten torde vara att sådana fordringar värderas till noll, och därmed får inte heller värdet av säkerheten för fordran (fastigheten) medräknas i säkerhetsmassan. En sådan sträng tolkning följer inte av lagen, och FAR anser det är motiverat att värdet på den underliggande säkerheten skall få medräknas i säkerhetsmassan. Oavsett ställningstagande tycker FAR att detta bör beskrivas tydligare.

  • Om osäkra fordringar får medräknas till visst belopp i säkerhetsmassan, enligt punkten ovan, då finns det även behov av att beskriva vilket belopp som skall medräknas om det bedömda värdet på fordran är lägre än nominellt värde, men högre än värdet på den underliggande säkerheten.

Fordringar som inte är osäkra, kan dock ingå i underlaget för en gruppvis reservering för kreditförluster. FAR anser det vara lämpligt att i anvisningarna klargöra att sådana gruppvisa reserveringar inte skall beaktas vid beräkning av värdet på säkerhetsmassan.

Till Justitiedepartementet

Lagrådsremiss om revisionsberättelsens utformning

FAR har genom skrivelse den 16 april 2004 beretts tillfälle att lämna synpunkter på ett förslag till lagrådsremiss om revisionsberättelsens utformning. FAR välkomnar de föreslagna ändringarna i aktiebolagslagen m.fl. lagar och kommer skyndsamt att vidta de förändringar i revisionsberättelsemallarna som blir nödvändiga med anledning av lagändringarna.

Sir David Tweedie, Chairman International Accounting Standards Board

ED 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the Exposure Draft ED 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources.

General comments

The draft IFRS relates to the exploration and evaluation of mineral resources, providing guidance on the recognition, measurement and impairment of such items. One implication of the draft is that capitalization of expenses are recorded at an earlier stage than the corresponding expenses are capitalized in other industries with exploration and development costs. We would suggest a clarification of the background for having special accounting rules for this industry.

The draft IFRS proposes that an entity may continue to use the accounting policies applied in its most recent annual financial statements for exploration and evaluation assets regarding recognition of exploration and evaluation assets. This includes the continuation of practices in respect of recognition and measurement when incorporated within such accounting policies. We feel that this would permit the continuation of a variety of measurement bases some of which may contradict the IASB Framework, which does not enhance comparability between financial statements.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>