Balans nr 6–7 2004

Vad händer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden från Akutgruppen fr.o.m. år 2003?

För räkenskapsår som inleds 1 januari 2005 eller senare skall företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats upprätta koncernredovisning med tillämpning av de IAS/IFRS (och tillhörande tolkningsuttalanden från SIC/IFRIC) som antagits och kommer att antas av EG-kommissionen. Detta följer av en EG-förordning som gäller som lag i Sverige, vid sidan av bl.a. årsredovisningslagen.

Med anledning av EG-förordningen tillsatte regeringen i augusti 2002 en utredning med uppdrag att överväga de frågor som EG-förordningen ger upphov till för svensk del. IAS-utredningen, som den senare kom att kallas, avlämnade sitt betänkande 31 juli 2003. I betänkandet föreslås dels ett antal ändringar i årsredovisningslagen i syfte att möjliggöra en ökad tillämpning av IAS/IFRS redovisningsprinciper inom ramen för årsredovisningslagen, dels att – utöver vad som redan följer av EG-förordningen – alla företag skall ha möjlighet att upprätta sina redovisningshandlingar i enlighet med IAS/IFRS fullt ut.

Koncernredovisning

En följd av EG-förordningen är att Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1-RR 29, efter 1 januari 2005 inte kommer att vara tillämpliga vid upprättande av koncernredovisning i noterade företag. Redovisningsrådet kommer därför inte att fortsätta uppdatera dessa rekommendationer.

Enligt förslaget till ändringar i årsredovisningslagen skall de noterade företagen vid upprättande av koncernredovisning enligt IAS/IFRS även tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen. Redovisningsrådet har därför beslutat att ge ut en ny rekommendation som skall innehålla de avsnitt i tidigare rekommendationer (RR 1-RR 29) som baseras på nämnda lagbestämmelser. Rådet har för avsikt att hålla rekommendationen uppdaterad i förhållande till gällande lag.

Redovisning för juridisk person

Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 är tillämpliga även vid upprättande av redovisning för juridisk person. Redovisningsrådet har emellertid beslutat att ge ut en ny rekommendation för redovisningen i juridisk person med tillämpning fr.o.m. 1 januari 2005. För att redovisningen i juridisk person skall hålla samma kvalitet som i koncernen bör enligt Redovisningsrådets uppfattning redovisningen för noterade juridiska personer, vilka i normalfallet är moderföretag i koncerner, så långt möjligt utformas enligt de IAS/IFRS som gäller för koncernredovisningen. Den nya rekommendationen kommer därför som huvudregel att ange att av EG-kommissionen antagna IAS/IFRS skall tillämpas i noterade juridiska personer. Från denna regel görs vissa undantag och tillägg, beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning.

Remissbehandling

Redovisningsrådet kommer, på sedvanligt sätt, att inhämta synpunkter på utkastet till den nya rekommendationen för redovisning i juridisk person. Redovisningsrådet har för avsikt att avvakta regeringens proposition innan utkastet till den nya rekommendationen lämnas ut för synpunkter. Tidsplanen är dock för närvarande osäker. Propositionen beräknas bli tillgänglig först i augusti/september. Propositionen skall därefter behandlas i Riksdagen vilket torde äga rum under hösten och eventuellt inte förrän i december. Redovisningsrådet har för avsikt att omedelbart därefter ge ut den nya rekommendationen i dess slutliga form.

Akutgruppens uttalanden

EG-förordningen får även konsekvenser för gällande uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. Förordningen innebär att de noterade företagen vid upprättande av koncernredovisning skall tillämpa tolkningsuttalanden från SIC/IFRIC. Detta får till följd att endast de av akutgruppens gällande uttalanden (URA 1-URA 42) som kan sägas beröra ”särsvenska” företeelser kommer att vara fortsatt tillämpliga vid upprättande av redovisningshandlingar efter 1 januari 2005. Redovisningsrådet kommer att informera om vilka uttalanden från akutgruppen som kommer att gälla efter 1 januari 2005.

Ulrika Lundström

och

Dennis Svensson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...