Balans nr 6–7 2004

Vad händer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden från Akutgruppen fr.o.m. år 2003?

För räkenskapsår som inleds 1 januari 2005 eller senare skall företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats upprätta koncernredovisning med tillämpning av de IAS/IFRS (och tillhörande tolkningsuttalanden från SIC/IFRIC) som antagits och kommer att antas av EG-kommissionen. Detta följer av en EG-förordning som gäller som lag i Sverige, vid sidan av bl.a. årsredovisningslagen.

Med anledning av EG-förordningen tillsatte regeringen i augusti 2002 en utredning med uppdrag att överväga de frågor som EG-förordningen ger upphov till för svensk del. IAS-utredningen, som den senare kom att kallas, avlämnade sitt betänkande 31 juli 2003. I betänkandet föreslås dels ett antal ändringar i årsredovisningslagen i syfte att möjliggöra en ökad tillämpning av IAS/IFRS redovisningsprinciper inom ramen för årsredovisningslagen, dels att – utöver vad som redan följer av EG-förordningen – alla företag skall ha möjlighet att upprätta sina redovisningshandlingar i enlighet med IAS/IFRS fullt ut.

Koncernredovisning

En följd av EG-förordningen är att Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1-RR 29, efter 1 januari 2005 inte kommer att vara tillämpliga vid upprättande av koncernredovisning i noterade företag. Redovisningsrådet kommer därför inte att fortsätta uppdatera dessa rekommendationer.

Enligt förslaget till ändringar i årsredovisningslagen skall de noterade företagen vid upprättande av koncernredovisning enligt IAS/IFRS även tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen. Redovisningsrådet har därför beslutat att ge ut en ny rekommendation som skall innehålla de avsnitt i tidigare rekommendationer (RR 1-RR 29) som baseras på nämnda lagbestämmelser. Rådet har för avsikt att hålla rekommendationen uppdaterad i förhållande till gällande lag.

Redovisning för juridisk person

Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 är tillämpliga även vid upprättande av redovisning för juridisk person. Redovisningsrådet har emellertid beslutat att ge ut en ny rekommendation för redovisningen i juridisk person med tillämpning fr.o.m. 1 januari 2005. För att redovisningen i juridisk person skall hålla samma kvalitet som i koncernen bör enligt Redovisningsrådets uppfattning redovisningen för noterade juridiska personer, vilka i normalfallet är moderföretag i koncerner, så långt möjligt utformas enligt de IAS/IFRS som gäller för koncernredovisningen. Den nya rekommendationen kommer därför som huvudregel att ange att av EG-kommissionen antagna IAS/IFRS skall tillämpas i noterade juridiska personer. Från denna regel görs vissa undantag och tillägg, beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning.

Remissbehandling

Redovisningsrådet kommer, på sedvanligt sätt, att inhämta synpunkter på utkastet till den nya rekommendationen för redovisning i juridisk person. Redovisningsrådet har för avsikt att avvakta regeringens proposition innan utkastet till den nya rekommendationen lämnas ut för synpunkter. Tidsplanen är dock för närvarande osäker. Propositionen beräknas bli tillgänglig först i augusti/september. Propositionen skall därefter behandlas i Riksdagen vilket torde äga rum under hösten och eventuellt inte förrän i december. Redovisningsrådet har för avsikt att omedelbart därefter ge ut den nya rekommendationen i dess slutliga form.

Akutgruppens uttalanden

EG-förordningen får även konsekvenser för gällande uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. Förordningen innebär att de noterade företagen vid upprättande av koncernredovisning skall tillämpa tolkningsuttalanden från SIC/IFRIC. Detta får till följd att endast de av akutgruppens gällande uttalanden (URA 1-URA 42) som kan sägas beröra ”särsvenska” företeelser kommer att vara fortsatt tillämpliga vid upprättande av redovisningshandlingar efter 1 januari 2005. Redovisningsrådet kommer att informera om vilka uttalanden från akutgruppen som kommer att gälla efter 1 januari 2005.

Ulrika Lundström

och

Dennis Svensson