I mitten av maj 2004 publicerade FAR på sin hemsida remissversioner av fyra nya blivande RS och andra standarder (www.far.se klicka på ”Nyheter”). Remissvaren skall vara revisionskommittén tillhanda senast den 16 augusti 2004 och sändas per e-post till kommitténs sekreterare Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se).

Den svenska översättningen av den internationella revisionsstandarden ISA 700 om revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter

Syftet med denna revisionsstandard är att lägga fast standarder för och ge vägledning om innehållet i den rapport som lämnas som ett resultat av en oberoende revisors revision av ett företags finansiella rapporter. Standarden kommer att ingå i RS men avser utformningen av revisors rapport från en revision av andra finansiella rapporter (som en helhet) än en årsredovisning enligt lag. RS 700 följer helt den version av den internationella revisionsstandarden ISA 700 som är gällande i början av 2004, med undantag för en särsvensk kommentar om underskrift med revisionsföretagets namn (SE-markerat i standardens punkt 26).

Observera att den standard som gäller för revisionsberättelsens utformning vid en lagstadgad revision i Sverige är befintliga RS 709.

Den svenska översättningen av den internationella revisionsstandarden ISA 800 om revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte

Syftet med denna standard, som kommer att ingå i RS, är att lägga fast standarder för och ge vägledning om revisionsuppdrag med särskilt syfte innefattande sådana uppdrag som avser

  • finansiella rapporter som upprättats enligt andra för sammanhanget heltäckande redovisningsprinciper än internationella redovisningsstandarder (IFRS) eller nationell redovisningsstandard,

  • specificerade konton, delar av konton eller poster i en finansiell rapport (i standarden benämnd rapport avseende vissa delar av finansiella rapporter),

  • efterlevnad av avtalsenliga överenskommelser, och

  • finansiella rapporter i sammandrag.

RS 800 följer helt den version av den internationella revisionsstandarden ISA 800 som är gällande i början av 2004, med undantag för hänvisning till svenska förhållanden när det gäller en årsredovisning som publiceras i ett ofullständigt skick (SE-markerat i punkt 21).

Den standard som gäller för revisionsberättelsens utformning vid en lagstadgad revision i Sverige är befintliga RS 709.

Den svenska översättningen av den internationella standarden för översiktlig granskning ISRE 2400 (f.d. ISA 910) om uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter

Denna standard följer helt den version av den internationella standarden om uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter, ISRE 2400 (f.d. ISA 910), som är gällande i början av 2004. Målet för en översiktlig granskning av finansiella rapporter är att revisorn – på grundval av granskningsåtgärder som inte ger alla de bevis som krävs i en revision – ändå skall kunna uttala sig om huruvida han eller hon funnit några omständigheter som tyder på att de aktuella finansiella rapporterna inte i allt väsentligt upprättats enligt en fastställd föreställningsram för ekonomisk rapportering (bestyrkande med begränsad säkerhet uttryckt i negativ form).

Standarden ersätter inte de befintliga rekommendationerna från FAR, RevR 1–4, som avser översiktlig granskning av specifika förhållanden anknutna till svensk lagstiftning.

Den svenska översättningen av den internationella standarden för näraliggande tjänster ISRS 4400 (f.d. ISA 920) om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information

Denna standard följer helt den version av den internationella standarden om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, ISRS 4400 (f.d. ISA 920), som är gällande i början av 2004 med undantag för hänvisning till svenska förhållanden rörande god revisorssed (SE-markerat i punkt 7).

Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan innebära att revisorn genomför vissa granskningsåtgärder på

  • enskilda poster i ekonomisk information (t.ex. leverantörsskulder, kundfordringar, inköp från närstående parter samt försäljning och resultat för en rörelsegren i ett företag),

  • en finansiell rapport (t.ex. en balansräkning) eller till och med

  • en komplett uppsättning av finansiella rapporter.

Standarden har ingen motsvarighet i tidigare utgiven vägledning från FAR.

Dialog med kreditupplysningsföretagen

FAR har i slutet av mars 2004 inlett en dialog med de större kreditupplysningsföretagen om innehållet i en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och hur en sådan berättelse presenteras och beskrivs i en kreditupplysning.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.