Balans nr 6–7 2004

Remissversioner av fyra nya blivande RS och andra standarder från FAR

I mitten av maj 2004 publicerade FAR på sin hemsida remissversioner av fyra nya blivande RS och andra standarder (www.far.se klicka på ”Nyheter”). Remissvaren skall vara revisionskommittén tillhanda senast den 16 augusti 2004 och sändas per e-post till kommitténs sekreterare Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se).

Den svenska översättningen av den internationella revisionsstandarden ISA 700 om revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter

Syftet med denna revisionsstandard är att lägga fast standarder för och ge vägledning om innehållet i den rapport som lämnas som ett resultat av en oberoende revisors revision av ett företags finansiella rapporter. Standarden kommer att ingå i RS men avser utformningen av revisors rapport från en revision av andra finansiella rapporter (som en helhet) än en årsredovisning enligt lag. RS 700 följer helt den version av den internationella revisionsstandarden ISA 700 som är gällande i början av 2004, med undantag för en särsvensk kommentar om underskrift med revisionsföretagets namn (SE-markerat i standardens punkt 26).

Observera att den standard som gäller för revisionsberättelsens utformning vid en lagstadgad revision i Sverige är befintliga RS 709.

Den svenska översättningen av den internationella revisionsstandarden ISA 800 om revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte

Syftet med denna standard, som kommer att ingå i RS, är att lägga fast standarder för och ge vägledning om revisionsuppdrag med särskilt syfte innefattande sådana uppdrag som avser

 • finansiella rapporter som upprättats enligt andra för sammanhanget heltäckande redovisningsprinciper än internationella redovisningsstandarder (IFRS) eller nationell redovisningsstandard,

 • specificerade konton, delar av konton eller poster i en finansiell rapport (i standarden benämnd rapport avseende vissa delar av finansiella rapporter),

 • efterlevnad av avtalsenliga överenskommelser, och

 • finansiella rapporter i sammandrag.

RS 800 följer helt den version av den internationella revisionsstandarden ISA 800 som är gällande i början av 2004, med undantag för hänvisning till svenska förhållanden när det gäller en årsredovisning som publiceras i ett ofullständigt skick (SE-markerat i punkt 21).

Den standard som gäller för revisionsberättelsens utformning vid en lagstadgad revision i Sverige är befintliga RS 709.

Den svenska översättningen av den internationella standarden för översiktlig granskning ISRE 2400 (f.d. ISA 910) om uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter

Denna standard följer helt den version av den internationella standarden om uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter, ISRE 2400 (f.d. ISA 910), som är gällande i början av 2004. Målet för en översiktlig granskning av finansiella rapporter är att revisorn – på grundval av granskningsåtgärder som inte ger alla de bevis som krävs i en revision – ändå skall kunna uttala sig om huruvida han eller hon funnit några omständigheter som tyder på att de aktuella finansiella rapporterna inte i allt väsentligt upprättats enligt en fastställd föreställningsram för ekonomisk rapportering (bestyrkande med begränsad säkerhet uttryckt i negativ form).

Standarden ersätter inte de befintliga rekommendationerna från FAR, RevR 1–4, som avser översiktlig granskning av specifika förhållanden anknutna till svensk lagstiftning.

Den svenska översättningen av den internationella standarden för näraliggande tjänster ISRS 4400 (f.d. ISA 920) om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information

Denna standard följer helt den version av den internationella standarden om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, ISRS 4400 (f.d. ISA 920), som är gällande i början av 2004 med undantag för hänvisning till svenska förhållanden rörande god revisorssed (SE-markerat i punkt 7).

Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan innebära att revisorn genomför vissa granskningsåtgärder på

 • enskilda poster i ekonomisk information (t.ex. leverantörsskulder, kundfordringar, inköp från närstående parter samt försäljning och resultat för en rörelsegren i ett företag),

 • en finansiell rapport (t.ex. en balansräkning) eller till och med

 • en komplett uppsättning av finansiella rapporter.

Standarden har ingen motsvarighet i tidigare utgiven vägledning från FAR.

Dialog med kreditupplysningsföretagen

FAR har i slutet av mars 2004 inlett en dialog med de större kreditupplysningsföretagen om innehållet i en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och hur en sådan berättelse presenteras och beskrivs i en kreditupplysning.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...